професор
Бровдій В.М.
    Кафедру засновано у 1972 році. Першим її завідувачем був професор Кучеров І. С. (1972 – 1973 рр.). Згодом, протягом 1974 – 1987 рр., кафедру очолював доцент Таращук В. І. За цей час було чимало зроблено для організації матеріальної бази кафедри, її навчальної та науково-дослідної роботи, добору та підготовки викладачів і допоміжного персоналу.
Починаючи від серпня 1987 р. й по сьогодні, діяльністю кафедри керує доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України Бровдій В. М.
Сьогодні досвідчені вчені і педагоги-доценти Н.П. Чепурна, О.В.Пархоменко, Т.М. Настека, О.Т.Лагутенко, І.В. Лапига забезпечують навчання студентів з зоології, екології, еволюційного вчення, філогенії тваринного світу, ентомології, паразитології основ сільського господарства, генетики з основами селекції, інноваційних технологій в біології та екології, біогеографії, антропології, екології тварин в інституті природничо-географічної освіти та екології.
Кафедра зоології є провідною серед зоологічних кафедр педагогічних вузів вищих навчальних закладів України, на базі якої щорічно проходять стажування викладачі інших вищих навчальних закладів України.
    Поряд із впровадженням системи неперервної фахової підготовки студентів, кафедра вдосконалює і втілює в навчальний процес кредитно-модульну систему оцінювання знань студентів. Відповідно до її вимог, оновлені типові та робочі навчальні програми з усіх дисциплін, які забезпечує кафедра. За редакцією проф. Бровдія В. М. в інституті вперше опубліковано навчально-методичний комплекс навчальних програм з біологічних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Підготовлені до видання та опубліковані програми державних екзаменів з біології для всіх спеціальностей стаціонарної і заочної форм навчання ОКР “бакалавр” і “спеціаліст”.
     Завершальним етапом вивчення теоретичних дисциплін з зоології є навчальні польові практики студентів, під час яких вивчається видовий склад, поширення, способи життя, динаміка чисельності тварин, їх місце та роль в біоценозах і практичній діяльності людини.
     В період практик студенти вчаться також визначати тварин, вести наукові щоденники спостережень за ними, накопичувати матеріал для написання курсових, дипломних і магістерських наукових робіт.
      Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну і навчально-методичну роботу. Спільно з вченими Національної академії наук вони брали участь у розробці комплексної зоологічної програми “Біологічні основи освоєння, охорони і реконструкції тваринного світу”.
      Сьогодні колектив кафедри працює над розробкою наукової проблеми: “Зміст, форми і засоби фахової підготовки вчителів”. За цією проблемою викладачами кафедри опубліковано ряд навчальних посібників та навчальних програм з зоології, екології та охорони природи для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів і учнів загальноосвітніх середніх шкіл.
   Популярністю серед освітян користуються навчальні посібники „Охорона природи” (Бровдій В. М., Гудзь Ю. П., Ільєнко К. П. та ін.), „Біологія. Тварини” (Бровдій В. М., Рогоча Л. Г.), „Екологічні проблеми України” (В. М. Бровдій, Гаца О. О.), „Екологія людини” (Бровдій В. М. із співавт.), “Енергетичні закони екології” (Бровдій В. М., Гаца О. О.), “Закони екології (соціально-економічні, геофізичні і геохімічні)” (Бровдій В. М., Гаца О. О.) “Біологічний захист рослин” (Бровдій В. М., Гулий В. В., Федоренко В. П.), “Закони екології” (В. М. Бровдій, О. О. Гаца). “Зоологія”(Пархоменко О. В., Барабаш О. В. та ін.). Професор Бровдій В. М. і доцент Філіпчук Н. С. є авторами статей до другого видання “Червона книга Україні. Тваринний світ” (1994, 20.. р.). Опубліковано перший підручник з дисципліни «Еволюційне вчення» (Бровдій В.М., 2013 р.).
        На кафедрі виконано ряд держбюджетних тем з проблем охорони тваринного світу, тему з пріоритетних наукових досліджень за тематикою ЮНЕСКО “Екологічна освіта шкільної та вузівської молоді”, “Природно-ресурсний потенціал земної кори і біосфери”, “Закономірності функціонування біологічних систем”. Завершено роботу з вивчення законів екології-основи для складання текстів навчальних програм, підручників, посібників та методичних розробок з екології і основ природокористування для вищих навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл.
За дорученням МОН України, у складі творчого колективу, члени кафедри взяли участь в розробці концепції екологічної освіти в Україні.
        Кафедра є базою для підготовки до видання журналу “Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія”, відповідальним редактором якого призначено професора Бровдія В. М. Вийшли друком уже 5 номерів цього видання, які одержали високу оцінку наукової та освітньої громадськості.
      До наукової роботи кафедри залучаються студенти. При кафедрі працює зоологічний гурток, яким керує завідувач кафедри, професор В. М. Бровдій та 5 проблемних груп, які досліджують видовий склад, способи життя, географічне поширення безхребетних і хребетних тварин, їх роль в біоценозах і практичній діяльності людини, проблеми екологічної освіти шкільної та студентської молоді. Проблемними групами керують досвідчені науковці – викладачі кафедри.
За результатами наукових пошуків студенти пишуть курсові, дипломні і магістерські роботи, виступають з доповідями на засіданнях гуртка і наукових конференціях студентів, часто є переможцями вузівських олімпіад з біології. Студентами-гуртківцями кафедри на розширеному засіданні зоологічного гуртка зроблено серію цікавих, змістовних доповідей, присвячених 200-річчю від дня народження видатного англійського біолога,засновника теорії еволюції органічного світу Ч. Дарвіна.
    Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу в 2003 році в інституті відкрито зоологічний музей. Значна заслуга в його підготовці, оформленні виставочної частини належить завідувачці лабораторії кафедри Л. Г. Рогочій. Музей носить науковий та освітницький характер, містить понад 1000 експонатів. Його експозиційна частина охоплює всі типи і класи тваринного світу. Причому, в окремих експозиціях, зокрема, в розділах коралові поліпи, молюски та ракоподібні, репрезентовані мешканці субтропічних і тропічних країн. Досить багата експозиція плазунів з різних районів Земної кулі, тільки черепах в музеї близько 10 видів (матеріали люб’язно надані Київським зоопарком). В експозиції присутні майже всі види земноводних і плазунів, які поширені на території України, а також представники прісноводних риб і ряд видів фауни Чорного і Азовського морів.
     В експозиціях музею широко представлені комахи фауни України. Для їх підготовки використані, здебільшого, матеріали, зібрані студентами під час весняно-літніх навчально-польових практик, а  також індивідуальних зборів студентів в різних регіонах України. Оригінальною є експозиція комах, занесених до Червоної книги України (матеріали Українського науково-дослідного інституту захисту рослин за 1960-1980рр.).
    Пізнавальний і навчальний зміст мають тематичні експозиції музею, які присвячені окремим розділам зоології, зокрема, “Безхребетні прісних водоймів”, “Комахи-шкідники лісу”, “Комахи шкідники польових і городніх культур”, систематичні колекції окремих груп комах.
Оригінальний матеріал щодо представників тих чи інших систематичних груп тварин в музеї доповнюється художніми ілюстраціями умов існування організмів.
      Завідувач кафедри, професор Бровдій В. М. був головою методичної комісії з біології МОН України, членом експертної ради ВАК України з біології та екології, є членом науково-методичних рад з екології та біології МОН України, членом кваліфікаційної Вченої ради Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, заступником голови кваліфікаційної Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова з методики навчання біології, хімії та географії, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, науковим консультантом Верховної Ради України з екополітики, часто виступає з лекціями з актуальних проблем біології та екології перед студентами і викладачами інших вищих навчальних закладів України, на наукових і науково-методичних конференціях, симпозіумах і нарадах з проблем біології та екології.

Викладачами інституту під керівництвом професора Бровдія В.М. складено кадастр рослинного і тваринного світу санаторію «Червона калина» Рівненської області, що може слугувати основою для надання цій території природоохоронного статусу «Дендрологічний парк»

Кафедра підтримує тісний зв’язок і з школами, гімназіями, ліцеями і коледжами, в яких викладачі виступають з доповідями з питань загальної біології, зоології, екології, обладнання біологічних кабінетів, беруть участь в шкільних олімпіадах, проводять заняття в гуртках юних зоологів.

Викладачі кафедри обмінюються науковими публікаціями та колекційними зоологічними матеріалами із вченими США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Росії, Молдови та інших країн.

 
 Професор Бровдій В. М. (на фото ліворуч) і доцент Чепурна Н. П. (на фото праворуч) консультують молодих науковців з проблем еволюції організмів.
Переглянути слайдшоу 
Крим. Польова практика студентів з зоології.
Керівник доцент Пархоменко О. В. (на фото праворуч).
Київ. Польова практика студентів з основ сільського господарства.
Керівник: старший викладач Кузнецова Т. В.
 
Переглянути слайдшоу  1
 
 


 Video
   
© ALLROUNDER