Кафедра туризму  

   

Про кафедру

ОБОЗНИЙ Василь Васильович

Обозний

Народився 15 листопада 1948 року в місті Малині Житомирської області.
У 1973 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за фахом «економіко-географ, вчитель географії».
Кандидат географічних наук (1980р): дисертація на тему «Проблеми географічного розміщення промислових підприємств (філіалів) в малих і середніх містах Південно-Західного економічного району СРСР» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія; науковий керівник – доктор економ. наук, професор Л.М. Корецький.
Доктор педагогічних наук (2002р.): дисертація на тему «Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; науковий консультант – доктор педаг. наук, професор Л.П.Вовк.
Стаж науково-педагогічної діяльності 48 років. З 1971 року працював на посадах: вчителя (1971-1976), викладача (1979-1987), доцента (1988-2004), професора (2004-2008); з 2008 року – завідувач кафедри туризму Факультету природничо-географічної освіти та екології.
Викладає навчальні курси: «Вступ до фаху», «Основи туризму», «Краєзнавство», «Дитячо-юнацький туризм», «Управління проектами в туризмі», «Методологія та організація наукових досліджень у туризмі» та інші; проводить туристсько-краєзнавчу, виробничо-технологічну та науково-освітню практики.


Коло наукових інтересів: проблеми розвитку продуктивних сил регіонів України, регіонально-освітнє краєзнавство і туризм, підготовка педагогічних та туристських кадрів, удосконалення зв’язків педагогічного вищого навчального закладу зі шкільними та позашкільними навчальними закладами, установами та організаціями на основі туристсько-краєзнавчого напряму співробітництва.


Керівництво науково-дослідними темами: «Виховання учнів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності» (1986-1990), «Краєзнавство і туризм у навчально-виховному процесі педагогічного вузу» (1991-1994), «Географічно-краєзнавча діяльність школи і педагогічного вузу в нових умовах державотворення України» (1995-1996), «Географічно-краєзнавча підготовка фахівців в умовах реформування вищої педагогічної освіти» (1997-1999), «Розробка наукових основ туристсько-географічного краєзнавства та підготовки фахівців для сфери туризму у вищих педагогічних навчальних закладах (у форматі Болонського процесу)» (2006-2008), «Навчально-методичний комплекс підготовки магістрів для сфери туризму у педагогічних вищих навчальних закладах (у форматі Болонського процесу)» (2009-2010); «Краєзнавство і туризм в Малій академії наук» (2012-2013рр.), «Становлення та розвиток Науково-навчального центру «Синевир» (2012-2014), «Теоретичні та методичні засади ступеневої підготовки менеджерів туризму в умовах педагогічного університету» (2015-2016), «Поєднана підготовка педагогічних та туристських кадрів» (2017-2018), «Відродження і розвиток Придесення в умовах реалізації освітньої стратегії розвитку регіонального туризму» (2019-2010).
За результатами наукового пошуку розроблено і впроваджено: концепцію краєзнавчої освіти та виховання (шкільної, позашкільної, вищої педагогічної); стандарт географічно-краєзнавчої освіти та туристської підготовки фахівця у педагогічному вузі; концепцію краєзнавчої підготовки менеджерів туризму в умовах педагогічного університету; організаційно-методичну систему пошуку, навчання та професійної орієнтації здібної учнівської молоді в системі Малої академії наук України; систему краєзнавчо-туристської підготовки студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів; концепцію та модель краєзнавчо-туристської підготовки фахівців для сфери туризму в умовах педагогічного вищого навчального закладу; технологію підготовки менеджерів туризму на основі моделювання навчально-професійного середовища самореалізації майбутніх фахівців та удосконалюється система підготовки викладача до індивідуального проектування навчальної технології; освітню стратегію розвитку регіонального туризму.

Наукові здобутки В.В. Обозного викладені у 285 наукових і навчально-методичних працях з проблем розвитку продуктивних сил регіонів України, регіонально-освітнього краєзнавства, підготовки педагогічних та туристських кадрів, зокрема у 4 монографіях та 32 навчально-методичних посібниках.
Монографії: Проблемы развития и территориальной организации промышленных предприятий крупных городов (1982), Краєзнавча підготовка вчителя: теоретичні і організаційно-практичні аспекти (2001), Краєзнавча підготовка менеджерів туризму в умовах педагогічного університету (2007), Інноваційна діяльність Науково-навчального центру «Синевир» (2013).
Навчальні посібники: Природні і виробничі комплекси (1988), Шкільна краєзнавча туристична освіта (1995), Географічне краєзнавство в Малій академії наук: навчання і пошукова робота (1998), Концепція краєзнавчої освіти та виховання: шкільної, позашкільної, вищої педагогічної (2000), Стандарт географічно-краєзнавчої освіти та туристської підготовки фахівця у педагогічному вузі (2000), Краєзнавство (1997,2004), Туристсько-краєзнавча практика у педагогічному вузі (1998, 2004), Туризм. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів (2008), Туризм. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки магістрів (2010), Збірник навчальних практик. Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки "Туризм" (2011), Комплексна цільова програма розвитку Науково-навчального центру "Синевир (2011), Науково-дослідна лабораторія туризму та краєзнавства (2012), Оздоровчо-туристична діяльність Науково-навчального центру "Синевир" (2012), Виробнича практика майбутніх менеджерів туризму в Науково-навчальному центрі "Синевир" (2012), Краєзнавство і туризм в Малій академії наук: навчально-виховна робота (2013), Краєзнавство і туризм в Малій академії наук: пошуково-дослідницька робота (2013), Освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (2017), Освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 242 «Туризмознавство» (2017), Наскрізна програма практичної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» (2017), Наскрізна програма практичної підготовки студентів освітнього ступеня «магістр», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризмознавство» (2017), Регіональна цільова програма розвитку туризму в Гадяцькому районі Полтавської області (2017), Освітня стратегія розвитку регіонального туризму / Управління освітою, №9 (2018).
Член спеціалізованих вчених рад: К 26.053.11 в НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004-2013); К 053. 01 в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка (2004-2013). Під керівництвом В.В. Обозного захищено кандидатські дисертації: В.Г.Мазурок «Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу» (2007р.); Л.О.Орел «Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики учнів початкових класів» (2012р.); А.Л. Федорчук «Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю» (2013), Л.В. Щербак «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до реалізації інвестиційних проектів у професійній діяльності (2017р.).

Нагороди: Грамоти Київського міського управління освіти (1996, 1997). Подяка і Грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова (1998). Знак «Відмінник освіти України» (1999). Подяка і Грамота Київського міського голови (2003, 2004). Почесна грамота Верховної Ради України (2005). Знак Василь Сухомлинський (2005). Подяка і Грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова (2008). Грамота Президії НАН України (2008, 2011, 2013). Медаль «За наукові досягнення» (2009). Почесна грамота Цанчжоуського професійно-технічного інституту (КНР,2011). Грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2012). Подяка Національного центру “Мала академія наук України” (2013). Подяка ректора НПУ імені М.П. Драгоманова (2014). Подяка Президента НАН України та директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2014). Медаль М.П. Драгоманова (2015). Почесна відзнака ректора НПУ імені М.П. Драгоманова (2015). Подяка ректора НПУ імені М.П.Драгоманова (2018).

 

Кафедра туризму

 

Стратегічні завдання кафедри туризму - розбудова інноваціонного освітнього середовища, посилення практичної складової у підготовці майбутніх фахівців, розвиток міжнародних звязків. 


У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова підготовку фахівців за напрямом «Туризм» було розпочато у 2004 році на кафедрі географії України та краєзнавства, а у 2009р. – почала функціонувати новостворена кафедра туризму. В період свого становлення кафедра туризму забезпечувала розвиток освітньо-наукової діяльності на основі якісних змін. Провідним напрямком у цій діяльності є перехід від інформаційно-накопичувальної моделі освіти до методологічно орієнтованої моделі, яка формує у майбутнього фахівця здатність до творчого мислення і наукового пошуку.
kaf turysm pro kaf 12
Враховуючи, що туристична освіта здійснюється у педагогічному університеті, кафедрою туризму було актуалізовано спільну основу у підготовці туристичних і педагогічних кадрів: коли менеджер туризму зацікавлений у формуванні туристичного продукту на місцевому рівні, а педагогічний фахівець – у профорієнтаційному спрямуванні шкільної позакласної (позашкільної) роботи з учнями в сферу обслуговування, зокрема в туризм.
Науковий пошук з метою забезпечення якісного професійного навчання став визначальним в роботі кафедри. З цією метою науково-дослідною лабораторію кафедри у 2012-2018 рр. виконувалися чотири взаємопов’язані проекти.
В результаті виконання профорієнтаційного проекту «Краєзнавство і туризм в Малій академії наук»(2012-2013рр.) було розроблено організаційно-методичну систему пошуку, навчання і профорієнтації здібної учнівської молоді в профільно-орієнтованому туристичному напрямі та видано два навчальних посібники. Учні в МАН займаються пошуково-дослідницькою роботою. Саме вона передбачає перші сходинки у світ «великої науки», які не тільки стимулюють одержання ґрунтовних загальноосвітніх знань, але й дають елементарну обізнаність із особливостями наукової роботи. Здобуваючи знання і здійснюючі свої «маленькі відкриття» в конкретній галузі наукового пізнання, юні дослідники поступово опановують досвід складних взаємовідносин із світом природи і суспільства.
Зміст навчання і виховання в МАН, в першу чергу, зорієнтований на створення освітньо-пошукової опори і емоційно-почуттєвого сприйняття, які допомагають підтримувати і гармонізувати відчуття внутрішньої спорідненості людини і оточуючого світу. Тим самим закладається основа не тільки засвоєння різноманітних знань, але й одержання умінь об’єднувати ці знання з метою формування цілісної картини оточуючого світу, розвитку регіонально-соціумної культури в особистій свідомості.
Виконання організаційно-дослідницького проекту «Становлення та розвиток Науково-навчального центру «Синевир» (2012-2014 рр.) було спрямовано на удосконалення діючих та розробку більш ефективних технологій підготовки майбутніх менеджерів туризму. В результаті виконання проекту було розроблено принципово нову навчальну технологію підготовки майбутніх менеджерів туризму на основі реалізації науково-дослідної складової виробничих практик. На різних курсах вони змодельовані таким чином, щоб розвивати у студентів науково-дослідницькі компетенції, а на їх основі формувати компетенції професійні. Зміст і структура виробничих практик поступово розширюють діапазон сформованих на молодших курсах дослідницьких знань і вмінь щодо моделювання туристського бізнесу.
Так, під час виробничої практики в ННЦ «Синевир» науково-дослідницьку роботу студентів було спрямовано на розробку напрямів поєднаного розвитку науково-навчального та оздоровчо-туристичного секторів, а на цій основі – розроблено модель цілорічного функціонування ННЦ «Синевир». В умовах виробничої практики здійснювалося ефективне вирішення бізнесово-господарського завдання і створювалися нові зразки навчально-виробничої діяльності, які сприяють професійному зростанню майбутнього фахівця і виводять його на якісно новий фаховий рівень. Зокрема, виконано такі види робіт: проаналізовано стан соціально-економічного розвитку та особливості розвитку малого туристичного підприємництва в Тереблянській долині; складено перспективну план-схему паспортизованої території центру та здійснено її функціональне зонування; розроблено структуру центру та перспективні напрями його оздоровчо-туристичної діяльності; здійснено прогнозну оцінку економічної ефективності діяльності центру; розроблено рекламний аспект щодо комплексу оздоровчо-туристичних послуг тощо. За результатами пошуку видано: «Комплексна цільова програма розвитку Науково-навчального центру «Синевир» (2011); «Оздоровчо-туристична діяльність Науково-навчального центру «Синевир» (2012)», монографію «Інноваційна діяльність Науково-навчального центру «Синевир» (2013) та інші.
Матеріали науково-дослідної роботи студенти використовують у підготовці курсових, бакалаврських і магістерських робіт, а викладачі кафедри – у підготовці своїх дисертаційних робіт. Студентами, що перебували на практиці в ННЦ «Синевир», були підготовлені статті до наукового студентського збірника та тематичної наукової конференції викладачів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку Науково-навчального центру «Синевир», яку було проведено 28-29 березня 2014 року.
kaf turysm pro kaf 2 kaf turysm pro kaf 3

Здійснюючи пошук ефективних форм і технологій підготовки фахівців для сфери туризму, кафедра та її науково-дослідна лабораторія створюють зразки навчально-виробничих систем, оволодівши технологіями яких, майбутні менеджери туризму зможуть трансформувати набуті та розробляти власні підходи щодо розвитку туристичної сфери. З метою розробки навчально-методичних комплексів підготовки бакалаврів і магістрів туризму у педагогічному університеті було виконано науково-дослідницький проект «Теоретичні та методичні засади ступеневої підготовки менеджерів туризму в умовах педагогічного університету» (2015-2016 рр.). Виконання проекту було спрямовано на пошук ефективних форм підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою, а магістрів – за освітньо-науковою програмою.
Кафедрою розроблено освітні програми підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» (2017) та наскрізні програми практичної підготовки студентів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» (2017).
Пріоритетним напрямом у діяльності кафедри туризму залишається підготовка туристських кадрів, здатних моделювати туристський бізнес (відповідно до традиційної ресурсно-технологічної стратегії розвитку туризму). Відповідно до освітньої стратегії розвитку регіонального туризму краєзнавство та шкільний туризм повинні закладати основу для формування місцевого туристичного продукту та активізації самодіяльного туризму, а на його основі – здійснюватися розвиток регіонального туризму. В результаті виконання науково-дослідницького проекту «Поєднана підготовка педагогічних та туристських кадрів» (2017-2018рр.) запропоновано в умовах педагогічного університету підготовку туристських кадрів здійснювати як відповідно до традиційної ресурсно-технологічної стратегії розвитку туризму, так і підсилити її відповідно до розробленої освітньої стратегії розвитку регіонального туризму. Освітня стратегія розвитку регіонального туризму передбачає появу нових перспективних видів туристичної діяльності на основі різноманітних форм шкільної (позашкільної) туристсько-краєзнавчої роботи. Саме шкільна (позашкільна) туристсько-краєзнавча діяльність сприятиме формуванню туристичного продукту на місцевому рівні та розвитку самодіяльного дитячо-юнацького туризму (пізнавально-оздоровчого, еколого-краєзнавчого, оздоровчо-спортивного тощо). У самодіяльному туризмі напрацьовуються і відшліфовуються різноманітні форми краєзнавчої та екскурсійної діяльності (освоєння екскурсійних стежин і маршрутів туристських походів, проведення туристичних зльотів і змагань, етнографічно-туристична творчість тощо), які можуть бути використані у становленні галузевого туризму.

kaf turysm pro kaf 4 kaf turysm pro kaf 5

Кафедра туризму, розглядаючи еколого-краєзнавчу та музеєзнавчо-туристичну діяльність як конструктивно-прикладний напрям відродження і розвитку сільських регіонів України, налагоджує співпрацю з Парком природи «Беремицьке» з метою реалізації регіональної програми з еколого-краєзнавчої освіти та виховання підростаючого покоління в освітніх закладах Козелецького району Чернігівської області. Метою програми є реалізація освітньої стратегії розвитку регіонального туризму, пізнання і збереження природно-матеріальної та культурно-духовної спадщини Придесення. Парк природи «Беремицьке» розглядається як організаційно-методичний центр шкільного краєзнавства і туризму на Придесенні. Передбачається, що розвиток шкільного (позашкільного) краєзнавства та дитячо-юнацького туризму будуть стимулювати розвиток самодіяльного туризму, а на його основі – здійснюватись становлення регіонального туризму. Серед важливих завдань програми – використання Парку природи «Беремицьке» з метою організації виробничої практики студентів Факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Таким чином, кафедра туризму виділяє і розробляє як послідовні стадії і моделі, так і намагається створити інтегративну інноваційну систему професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму в умовах педагогічного вищого навчального закладу.

   
© ALLROUNDER