Меню подій  

   

 

Доцент Кобернік С. Г.
Кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін створена в 1982 році. Першим її завідуючим був професор О.Д.Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г.Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В.Мороз. У 2010 року завідувачем кафедри обрано доцента С.Г. Коберніка.
У штаті кафедри на сьогодні працює 8 викладачів. Серед них професор О.Г.Ярошенко, доценти С.Г.Кобернік, Т.Є.Буяло, Т.С.Іваха, О.А.Цуруль, Л.А.Покась, М.М.Скиба, асистент О.І. Іванова.
За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним центром Інституту природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на рівні сучасних вимог методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
 За роки своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним потребам загальноосвітньої школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою навчального процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекс навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяє переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного часу. Сучасні навчально-методичні комплекси охоплюють як систему підготовки майбутніх фахівців у цілому, так і конкретні види навчальних занять й, безумовно, самостійну роботу студентів. 
 
Колектив кафедри
 
Насамперед, забезпечено високий науково-теоретичний рівень (з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання) проведення лекційних, лабораторних, практичних і семінарських занять, різних видів педагогічної та навчальної практик, керівництва самостійною роботою студентів, написання курсових і кваліфікаційних робіт, організації та проведення модульних контрольних робіт, заліків, іспитів та виховних заходів.
З метою підвищення ефективності методичної підготовки майбутнього вчителя викладачами створено навчально-методичний комплекси (типову програму, навчальні та методичні посібники, дидактичний матеріал) для студентів та вчителів загальноосвітніх шкіл з курсів “Біологія”, “Географія” та “Хімія”.
З усіх дисциплін кафедри впроваджено модульно-рейтингову систему навчання. Для оцінювання навчальних досягнень студентів розроблено систему тестових завдань та комплексних модульних контрольних робіт. На аудиторних заняттях велика увага приділяється систематичному застосуванню системи інтерактивних форм, методів, засобів і прийомів. У практиці навчальної роботи нормою є активні форми навчання, зокрема проблемні лекції, проведення рольових і ділових дидактичних ігор, організація дискусій, підвищення науково-пошукового характеру лабораторних і практичних занять за рахунок фрагментів моделювання, презентацій творчих розробок і проектів.
На основі вдосконалення стратегії методичної системи, викладачами кафедри розроблено модель підготовки майбутнього вчителя біології, хімії та географії й впроваджено в практику навчально-методичні комплекси, зокрема:
• складено типові навчальні програми з оптимальною кількістю та послідовністю вивчення модулів методичних дисциплін;
• визначено єдині уніфіковані підходи до організації навчання відповідно сучасних вимог;
• розроблено змістове наповнення організації самостійної роботи студентів;
• упроваджено оригінальні авторські методики, інтерактивні методи і прийоми роботи, спрямовані на розвиток у студентів умінь та навичок організації творчого навчання учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
• розроблено уніфіковані критерії щодо оцінювання навчальних досягнень студентів;
• організовано чітку систему загальнотеоретичної підготовки та методичної майстерності майбутніх учителів.
На кафедрі створена й постійно оновлюється відеотека уроків учителів-методистів, які виборювали звання “Кращого учителя року”. Викладачі кафедри систематично використовують їх фрагменти під час проведення лабораторних та практичних занять.
Доброю традицією кафедри є залучення студентів до творчого пошуку і розробки дидактичних матеріалів, в тому числі сценаріїв та змісту інтерактивних форм та прийомів навчання біології, хімії, географії.
Важливе місце у діяльності кафедри посідає науково-методична робота. Викладачі кафедри І.В.Мороз, О.Г.Ярошенко, С.Г.Кобернік є авторами чинних підручників для загальноосвітньої школи: “Природознавство” 5-6 класи, “Загальна географія” 6 клас, “Географія материків і океанів” 7 клас, “Соціально-економічна географія світу” 10 клас, “Хімія” 7-11 класи.
Викладачами кафедри (І.В.Мороз, О.Г.Ярошенко, С.Г.Кобернік, Т.С. Іваха, О.А. Цуруль) розроблено багато навчально-методичних посібників для студентів та вчителів, серед них: “Загальна методика навчання біології”, "Наукова робота студентів у педагогічному вузі", “Розвиток інтересів учнів до вивчення біології в позакласній роботі”, “Групова навчальна діяльність школярів”, “Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах”, “Географія: довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями”, “Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах для 6-10 класів”, “Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії”, “Збірник задач з неорганічної хімії”, “Хімія щодня. Це треба знати кожному”, “Тестові завдання з методики навчання хімії”, “Словник-довідник з біології”, “Хрестоматія з методики навчання біології”, “Формування в учнів біологічних понять”, “Тестові завдання з методики навчання біології”.
Розроблені та постійно вдосконалюються методичні рекомендації й інструктивно-методичні матеріали з організації та проведення педагогічної практики студентів III-V курсів та асистентської практики для магістрів.
Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на розробці актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в загальноосвітній школі та методики викладання природничих дисциплін у вищій школі. Вона виконується у двох основних напрямах:
- теорія та технологія виховання і навчання в системі освіти;
- удосконалення змісту форм і методів природничо-географічної освіти у вищій педагогічній та загальноосвітній школі.
За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом майже 2000 друкованих аркушів.
Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя в процесі реалізації вищої педагогічної освіти.
На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять педагогічний експеримент з методики навчання біології, хімії та географії у базових школах. Щороку на кафедрі виконують дипломні та магістерські роботи до 30 студентів. Лише за останні 5 років під керівництвом досвідчених педагогів захищено понад 150 кваліфікаційних робіт. Усі вони високо оцінені профільними ДЕК й більшість результатів досліджень впроваджено в практику навчальної діяльності загальноосвітньої та вищої школи, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.
Студенти з проблемних груп беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, стають переможцями та нагороджуються дипломами.
З 1997 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності «Теорія та методика навчання (хімія, біологія, географія)», а з 2005 року – докторантура зі спеціальності «Теорія та методика навчання біології». Станом на 2011 рік в аспірантурі перебуває 10 аспірантів.
За час існування кафедри викладачами підготовлено і захищено 8 кандидатських та 1 докторську дисертацію.
Викладачі кафедри систематично здійснюють зв’язки із закладами освіти України, особливо з базовими для проходження педагогічних практик загальноосвітніми школами, надають вчителям науково-методичну допомогу, яка реалізується за такими напрямами:
− читання авторських курсів лекцій з актуальних методичних проблем;
− проведення тематичних семінарів в різних областях України;
− проведення шкільних біологічних, хімічних і географічних олімпіад;
− консультації вчителям, допомога в зміцненні навчально-матеріальної бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області;
− проведення факультативних занять з учнями, участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад учителів;
− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах, особливо серед старшокласників;
− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії.
Зміцненню зв’язків із загальноосвітніми навчальними закладами сприяють регулярні виїзні засідання кафедри в різні типи шкіл м. Києва.
Особливу увагу кафедра приділяє розвитку і зміцненню зв’язків з колишніми випускниками нашого інституту, вивчає досвід їх роботи, поширює кращі досягнення серед студентів, організовує творчі зустрічі й круглі столи. На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих вчителів-випускників інституту.
Викладачі кафедри є членами науково-методичних комісій та експертних рад Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, університету та інституту, беруть активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, входять до складу журі щодо оцінювання робіт МАН.
Багато років кафедра підтримує зв’язки з Інститутом педагогіки НАПН України, Національним еколого-натуралістичним центром, регіональними інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів.
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри мають такі здобутки:
- почесні звання Заслужених працівників України присвоєно
доц. С.Г. Коберніку, проф. О.Г. Ярошенко, проф. І.В. Морозу;
- членом-кореспондентом НАПН України обрано проф. Ярошенко О.Г.;
- за результатами конкурсу на кращу наукову працю серед молодих вчених України премію президента отримала доц. Цуруль О.А.;
- більшість викладачів нагороджено грамотами та нагрудними знаками МОНМС та НАПН України, мають звання «Відмінник освіти України». 
   


 


Свято карнавал в ліцеї №239 м. Києва
   
© ALLROUNDER