Меню подій  

   

Про кафедру

01 вересня 2016 року, відповідно до закону «Про освіту», відбулося злиття кафедри педагогіки і психології й теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін у кафедру психолого-педагогічних дисциплін та призначено завідувачем кафедри Заслуженого працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, доцента Покась Лілію Антонівну.

Кафедра є базовим структурним підрозділом факультету, що проводить освітню, методичну та наукову підготовку майбутніх педагогів з кількох споріднених навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу.

У штаті кафедри нині працює 8 викладачів. Серед них 2 доктори та 6 кандидатів наук.

Мета діяльності кафедри – наукове, навчально-методичне забезпечення фахової підготовки педагогів природничих дисциплініз активною громадянською позицією у контексті компетентнісного підходу для загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва та України.

Концептуальні ідеї розвитку кафедри:

 • педагогіка людиноцентризму;
 • національні та загальнолюдські цінності, що є визначальними у становленні особистості;
 • особистісно орієнтована парадигма фахової підготовки, що забезпечує формування професійної компетентності, конкурентноспроможності, готовності студентів до фахової практичної діяльності та самореалізацію майбутніх педагогів;
 • підготовка та формування сучасного учителя для нової української школи, учителя нового покоління в умовах діяльнісного, компетентнісного підходів;
 • зв'язок педагогічної теорії з практикою загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

 

Стратегії розвитку кафедри:

 • особистісно-професійна, яка ґрунтується на пріоритеті особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-професіоналів та забезпечує розвиток фахового потенціалу майбутніх учителів ЗНЗ в умовах університету;
 • творча, яка проявляється в постійному пошуці шляхів вдосконалення професійної підготоіки педагогів та вироблення власних фахових підходів й методик тощо;
 • науково-педагогічна взаємодія та співпраця кафедри психолого-педагогічних дисциплін з іншими структурними підрозділами факультету та педагогічними кафедрами ВНЗ України, науково-дослідними установами НАПН України, зарубіжними освітніми інституціями.

 

Пріоритетні завдання кафедри:

 • підвищення якості педагогічної фахової освіти;
 • формування професійної компетентності майбутніх педагогів природничих дисциплін;
 • розроблення навчально-методичного забезпечення викладання психолого-педагогічних дисциплін;
 • становлення та розвиток педагогічної наукової школи;
 • створення навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій з метою посилення наукової сфери діяльності;
 • апробація та оприлюднення наукових результатів  студій професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном.

 Кафедра психолого-педагогічних дисциплін НПУ ім. Драгоманова на Facebook

   
© ALLROUNDER