Екологізація вищої освіти України є одним із пріоритетних завдань  Національного плану дій «Освіта для сталого розвитку». Першочергова роль у екологізації національної освіти належить педагогам, що потребує посилення їх фахової підготовки. Формування екологічної компетентності – ключової компетентності фахівців усіх без винятку спеціальностей є стратегічним завданням для  кафедри екології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кафедру екології було створено у 2001 р. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук, доцент Скиба Ю.А. (2001 по 2011 рр.).

 

З 2011 р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Волошина Наталія Олексіївна. Автор понад 170-ти наукових праць, серед яких 25 патентів на винахід, 38 навчальних посібників та науково-методичних розробок. Очолює науково-методичну раду факультету природничо-географічної освіти та екології, член спеціалізованої вченої ради ради із захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 101 Екологія (непедагогічна спеціальність) за освітніми рівнями бакалавр, магістр та доктор філософії (аспірантура за спеціальністю 03.00.16 – екологія). Нормативна дисципліна "Екологія" викладається студентам усіх спеціальностей університету.

Випускники можуть працювати  в органах Державної екологічної інспекції, державних і місцевих органах управління, на посадах екологів на підприємствах, виробництвах, в концернах, холдингах, банківських установах (ЕКО банкінг, Приват ЕКО та ін.) державної та приватної форм власності, екологічних лабораторіях, науково-дослідних установах, у сфері управління екологічними проектами та програмами, в громадських організаціях, які  опікуються питаннями альтернативної енергетики, безвідходного виробництва, екологічних ініціатив і сервісу в містах (Kyiv Smart City – розумне місто вже сьогодні, Всеукраїнська екологічна ліга, Молодіжний екологічний центр та ін.).

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують  викладання понад 70-ти профільних екологічних дисциплін нормативної та вибіркової частини планів навчального процесу: професор, д.б.н. Волошина Н.О. («Екологія», «Загальна екологія та неоекології», «Екологічна експертиза», «Екологічна епідеміологія та епізоотологія», «Оцінка впливу на довкілля», «Розробка природоохоронних проектів та програм», «Стратегія сталого розвитку», «Методологія наукового дослідження в екології», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Оптимізація природокористування», «Екологоорієнтовані технології», «Карантинні заходи в екології», «Геоаномальні зони та біота», «Експериментальна екологія»), доцент, к.пед.н. Лазебна О.М. («Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенної навантаження на довкілля», «Методи вивчення обєктів природного середовища», «Екологічна освіта та наука», «Природоохоронний нагляд», «Моніторинг поверхневих вод», «Технології очистки стічних вод», «Біомоніторинг», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Інноваційні методи екоконтролю», «Організація еколого-натуралістичної діяльності», «Нанотехнології в екології», «Екологія»), доцент, к.б.н. Шевченко В.Г. («Екологія рослин і тварин», «Організація та управління в екологічній діяльності», «Екологічна безпека», «Екологія людини», «Екологічне підприємництво», ««Агроекологія»», «Екологічне виробництво», «Технології біовиробництва», «Екологічний менеджмент і аудит», «Екологія»), доцент, к.с.-г.н. Компанець Е.В. («Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Популяційна екологія», «Гідроекологія», «Альтернативна енергетика», «Поводження з відходами», «Реабілітація забруднених територій», «Технології рециклінгу відходів», «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», «Відтворення водних біоресурсів», «Управління в природоохоронній діяльності», «Управління і поводження з відходами», «Управління водними ресурсами», «Екологія»), ст. викладач, к.б.н. Лавриненко В.М. («Техноекологія та екологічна безпека», «Урбоекологія», «Збереження біорізноманіття та біоіндикація», «Заповідна справа», «Екологічне інспектування», «Кадастр об’єктів природно-заповідного фонду», «Біологічні ризики», «Біозахист», «Управління лісовими ресурсами», «Екологічне інспектування»), доцент, к.п.н. Гармата О.М. («Ландшафтна екологія з основами ґрунтознавства», «Охорона навколишнього середовища», «Протидія змінам клімату», «Міжнародна екологічна діяльність», «Військова екологія», «Екологія»), доцент, к.п.н. Лапига І.В. («Інформатика та системологія в екології», «Екологічна статистика», «Техноекологія», «Радіоекологія», «Інженерна і промислова  екологія», «ГІС- технології», «Геоінформаційні системи в екології», «Екологія»).

З 2013 р. на кафедрі відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка аспірантів денної форми навчання за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Кафедрою екології постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки екологів, розроблено та впроваджено нові інноваційні дисципліни, яким немає аналогів у ВНЗ України.

Методична база кафедри постійно оновлюється розробками співробітників. Лише за останні роки видано понад 30 навчальних посібників та методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу, серед яких науково-методичні комплекси із нових впроваджених дисциплін: «Інноваційні методи екологічного контролю» та «Система моніторингу навколишнього середовища в умовах збалансованого розвитку», «Екологія біологічних систем» і «Екологічна епідеміологія та епізоотологія», «Екологічна культура», «Організація еколого-натуралістичної діяльності» та ін.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є вивчення проблеми забруднення довкілля і пошук ефективних шляхів його контролю, що передбачено науковим напрямом роботи університету: «Соціально-економічні та екологічні проблеми».

При кафедрі працює студентський екологічний гурток, до складу якого входять шість проблемних груп. Студенти-гуртківці беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, конференціях, круглих столах та екологічних акціях. Їх роботу відзначено призовими місцями на олімпіадах та почесними грамотами.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі Малої академії наук Київської області, у складі журі Міжнародних та державних екологічних конкурсів.

Кафедрою було організовано студентську науково-практичну конференцію “Екологічні проблеми сучасності”. До роботи конференції долучилися понад 140 учасників, викладачів і студентів-природничників. Учасники конференції наголосили на важливості обговорення студентською спільнотою екологічних проблем для формування нового екологічного мислення.

   

Невід’ємним етапом підготовки екологів є навчальні, виробничі та науково-педагогічні практики, під час яких студенти набувають практичних навичок та накопичують матеріал для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт. Вони проводяться на навчально-наукових базах університету, в державних та громадських екологічних установах і на виробництвах: Державна екологічна інспекція України, Авіазавод «Авіант», ПАТ «Росинка», ПАТ «Фармак», КП «Київкомунсервіс», «Екологічна садиба», ЗАТ «Оболонь», ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" та ін.

Серед випускників кафедри 8 кандидатів наук, практикуючі екологи в установах з оцінки впливу на довкілля, Інститутах Національної академії наук України (Інститут гідробіології та ін.), працівники природно-заповідного фонду України (НПП «Синевир»), ПрАТ  АК Київводоканал, підрозділів Київської міської державної адміністрації, Державної екологічної інспекції, Київського зоопарку, Київського міського Будинку природи, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка та інших установ. 

  

Екскурсія на ПАТ "Київський                       Навчальна практика на базі НПП 

картонно-паперовий комбінат                   «Синевир»

  Робота в лабораторії

Кафедра екології НПУ ім. Драгоманова на Facebook 

Кафедра екології НПУ ім. Драгоманова на YouTube