ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Свої витоки кафедра туризму бере з 10 липня 1993 року, коли за наказом ректора університету на базі кафедр фізичної географії та економічної і соціальної географії природничо-географічного факультету була створена кафедра географії України та краєзнавства. Першим завідувачем кафедри був кандидат географічних наук, доцент Ковтун В. В. (1993–2009 рр.). У 2003 році на факультеті була відкрита спеціальність «Туризм», підготовка фахівців з якої проводилась на кафедрі географії України та краєзнавства. У зв’язку з цим у 2007 році кафедру географії України та краєзнавства було перейменовано на кафедру географії України та туризму, а з 2009 року – кафедру туризму. З 2009 до 2020 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Обозний В. В., а з жовтня 2020 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Кравченко А.В.

У складі кафедри працює 3 штатних співробітників та 3 сумісники, з них – 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 кандидат наук, викладач; 1 кандидат наук, асистент.

Кафедра туризму здійснює підготовку зі спеціальності 242 «Туризм» освітніх рівнів:

- бакалавр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

- магістр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

 

Пріоритетними завданнями кафедри є:

- підвищення рівня прикладних наукових досліджень, посилення інтеграційних процесів вищої світи з науково-дослідною роботою та впровадження у навчально-виховний процес ефективних технологій, розширення участі студентів у науково-дослідницькій роботі;

- підготовка туристських кадрів для розвитку туризму у регіонах України;

- професійна підготовка фахівців, здатних моделювати туристський бізнес на конкретній території і сприяти розгортанню в сільських регіонах краєзнавчо-туристської діяльності, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.

Детальніше >

 

СКЛАД КАФЕДРИ

БУЛИЧЕВА Тамара Валентинівна

В.о. зав. кафедри туризму, кандидат географічних наук, доцент 

t.v.bulycheva@npu.edu.ua

Детальніше >

 


ДОЛГОВА Катерина Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат географічних наук, викладач кафедри туризму

kate.dolhova2021@gmail.com

Детальніше >


 

 

БИКОВА Марія Дмитрівна

Науковий ступінь, вчене звання
кандидат географічних наук, асистент кафедри  туризму

m.d.bykova@npu.edu.ua

Детальніше >

 


 

 
 

СИЛАБУСИ (бакалаврат)

СИЛАБУСИ (БАКАЛАВРАТ)

ЗП01УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ЗП02 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ЗП03 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ЗП04 ФІЛОСОФІЯ

ЗП05 ІНОЗЕМНА МОВА

ЗП06 ЕКОЛОГІЯ

ЗП07 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ

ПП1.01 КРАЇНОЗНАВСТВО

ПП1.02 ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ

ПП1.03 ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ПП1.04 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

ПП1.05 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ПП1.06 ТУРИСТИЧНІ КАРТИ І АТЛАСИ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇ

ПП1.07 ВСТУП ДО ФАХУ

ПП1.08 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

ПП1.09 ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

ПП1.10 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ТУРИЗМІ

ПП1.11 ОСНОВИ ТУРИЗМУ

ПП1.12 ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

ПП1.13 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

ПП1.14 СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ

ПП1.15 ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПП1.16 МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ

ПП1.17 МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ

ПП1.18 ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ПП1.19 ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

ПП1.20 ОСНОВИ АУДИТУ І БУХОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПП1.21 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПП1.22 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ

ПП1.23 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

ПП1.24 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ У ТУРИЗМІ

ПП1.25 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТУРИЗМІ

ПП1.26 РЕКРЕАЛОГІЯ

ПП1.27 СИСТЕМИ ГОСТИННОСТІ У ТУРИЗМІ

ПП1.28 ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

ПП1.29 ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ПП1.30 КРАЄЗНАВСТВО

ПП1.31 МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА ЗАГАЛЬНА САНІТАРІЯ І ГІГІЄНА У ТУРИЗМІ

ПП1.32 ІНОЗЕМНА МОВА (ДРУГА)

ПП1.33 КУРСОВА РОБОТА

СИЛАБУСИ (вибіркові)

ВВ.1.01 ПОЛІТОЛОГІЯ

ВВ.1.02 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ВВ.1.03 СОЦІОЛОГІЯ

ВВ.1.04 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ВВ.1.05 ЛОГІКА

ВВ.1.06 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ВВ.1.07 ПРАВОЗНАВСТВО

ВВ.1.08 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

ВВ.1.09 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ

ВВ.1.10 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.11 ШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ

ВВ.1.12 ГЕОГРАФІЯ ТНК В ТУРИЗМІ

ВВ.1.13 МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

ВВ.1.14 ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.15 КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВВ.1.16 ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ВВ.1.17 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.18 РЕКЛАМА У ТУРИЗМІ

ВВ.1.19 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВВ.1.20 ДІЯЛЬНІСТЬ САМОДІЯЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВВ.1.21 СТАТИСТИКА У ТУРИЗМІ

ВВ.1.22 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

ВВ.1.23 МАЛЕ ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ВВ.1.24 ТУРИСТИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

ВВ.1.25 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ВВ.1.26 КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.27 КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ В МАН

ВВ.1.28 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТУРИСТИЧНІ РИНКИ

ВВ.1.29 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТУРИЗМІ

ВВ.1.30 ЛОГІСТИКА У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

ВВ.1.31 ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

ВВ.1.32 АНІМАЦІЙНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ТУРИЗМІ

ВВ.1.33 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.34 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.35 ПСИХОЛОГІЯ У ТУРИЗМІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на емейл кафедри 

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальні за контакти зі стейкхолдерами

Долгова Катерина Сергіївна, к. геогр. н., викладач,
  
 

Стейкхолдери:

- Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЕРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА"

- Туристичний комплекс «Світанок Мрії»

- ТОВ «ФОР ГЕЙТС КРУЇЗИ»

- Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Детальніше >

 

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

 

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри туризму НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

ПРОТОКОЛ №9 2019 стейкхолдери кафедра туризму >

ПРОТОКОЛ №4 2020 стейкхолдери кафедра туризму >

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ№7

ВИТЯГ з протоколу №9 2021(1)

 

СИЛАБУСИ (магістратура)

СИЛАБУСИ (МАГІСТРАТУРА)

ВВ.2.1.2 СIМЕЙНИЙ ТУРИЗМ >

ВВ1.1.02 IННОВАЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМI >

ВВ1.1.03 УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ПОСЛУГ У ТУРИЗМI >

ВВ1.1.04 ОСНОВИ_ПРАВА_СПОЖИВАЧIВ_У_ТУРИЗМI >

ВВ1.1.05 РЕЛIГIЙНИЙ ТУРИЗМ >

ВВ1.1.06 ЛОГIСТИКА В ТУРИЗМI >

ВВ2.1.1 РЕКЛАМНИЙ МАРКЕТИНГ >

ВВ2.2.1 КОНЦЕПЦIЯ_СТАЛОГО_РОЗВИТКУ_ТУРИЗМI >

ВВ2.2.2 IМIДЖIЛОГIЯ_У_ТУРИЗМI >

ЗП07 IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГII У ТУРИЗМI >

МР ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ >

НДР НАУКОВИЙ СЕМІНАР >

П01 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА >

П02 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА >

П03 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА >

ПП01 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У ТУРИЗМІ >

ПП02 УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ >

ПП03 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ >

ПП04 МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ТУРИЗМІ >

ПП05 ТУРИЗМОЛОГІЯ >

ПП06 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ >

СВ01 РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ >

СВ02 КУРОРТОЛОГІЯ >

КРАЄЗНАВСТВО >

КРАЇНОЗНАВСТВО >

 

СКЛАД КАФЕДРИ архів

 


БОЙКО Володимир Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму

volodymyr.boiko@ukr.net

Детальніше >