Завідуюча кафедри,
доцент Щабельська В. Г.

Кафедру економічної і соціальної географії створено у вересні 1975 р. Першим її завідувачем був академік АН УРСР М.М.Паламарчук (1975-1976), пізніше кафедру очолювали професор Л.М.Корецький (1976-1991), професор В.В.Загородній (1991-2004), а з серпня 2004 р. — кандидат географічних наук, доцент В.Г.Щабельська.
Під час керування кафедрою академіком АН УРСР М.М.Паламарчуком (1975-1976 рр.), в науковому плані посилились зв’язки кафедри з плановими органами та пріоритетною стала тематика пов’язана з системно-структурним аналізом процесів виробничого комплексоутворення та з розвитком наукових досліджень з питань агропромислової інтеграції і формування регіональних агропромислових комплексів.

У 1976 році під керівництвом завідувача кафедри доктора економічних наук, професора Л.М.Корецького кафедра пройшла надзвичайно відповідальний період становлення. Наукові інтереси вченого були різноплановими, що знайшло відображення у значній кількості наукових праць та напрямів, що розроблялись колективом кафедри. Це теоретичні засади економічної і соціальної географії, дослідження розміщення продуктивних сил: зокрема економічної географії України, географії промисловості, розвитку промислово-територіальних комплексів, економічного районування, систем розселення, розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу в Україні.
 

 

Доцент  Загородній В.В.

З 1991 по 2004 роки, під керівництвом кандидата географічних наук, професора В.В.Загороднього на кафедрі було сформовано науковий напрямок комплексного суспільно-географічного вивчення сільського розселення України, що знайшло подальший розвиток у формуванні наукової школи відповідної проблематики.
З серпня 2004 року кафедру очолює доцент В.Г.Щабельська.
Сьогодні кафедра економічної і соціальної географії у своєму складі має 6 штатних викладачів, в тому числі кандидат географічних наук, професор Загородній В.В., кандидати географічних наук, доценти В.Г.Щабельська, Т.А.Гринюк, Т.В.Буличева, старші викладачі: К.О.Буткалюк, І.М.Харенко. Знаковим є той факт, що 70 % складу кафедри – випускники природничо-географічного факультету (Щабельська В.Г., Гринюк Т.А., Мозговий А.А., Харенко І.М.).
В різний час на кафедрі працювали доценти Бітаєва Є.Я., Григораш Г.К., Нестерук О.І. та старші викладачі Оніщенко Л.М., Дикаренко Н.М.
Сумісниками кафедри були і є професори Доценко А.І., Пістун М.Д., Фащевський М.І., Язиніна Р.О., кандидати географічних наук Григорович М.В., Мозговий А.А.

Ствердження Української держави, зміцнення її національного економічного та загальнолюдського потенціалу не могли не позначитись на подальшому розвитку української географічної науки, а відтак, на структурі навчальних дисциплін.
Викладачі кафедри забезпечують викладання таких суспільно-географічних дисциплін:
- освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»: “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту” та “Основи теорії суспільної географії”  (доцент  Буличева Т.В.);  “Географія  населення”  (професор Доценко А.І., доцент Щабельська В.Г.); “Географія світового господарства” (доцент Гринюк Т.А.); “Регіональна економічна і соціальна географія”(доцент Щабельська В.Г., доцент Гринюк Т.А.);
- освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»: “Історична географія” (старший викладач Харенко І.М.); “Конструктивна географія” (професор Загородній В.В.); “Конструктивні основи раціонального природокористування” (доцент Буличева Т.В.); “Рекреаційна географія” (старший  викладач  Буткалюк К.О.); “Міжнародні інтеграційні структури”, “Маркетингова географія” та “Основи аналітичної геополітики” (доцент Гринюк Т.А.); “Теоретичні проблеми сучасної географії”(професор Загородній В.В.).
Кафедра забезпечує викладання ряду нормативних дисциплін в Інституті соціології, психології та управління, фізико-математичному Інституті, Інституті інформатики.
Навчальний процес на кафедрі економічної і соціальної географії з часу її утворення нерозривно пов'язаний з науково-дослідною роботою, яка була і залишається вагомою.
Впродовж 70-х-80-х років членами кафедри успішно досліджувалися територіально-виробничі комплекси областей Київського Придніпров’я і на їх основі були видані чотири тематичні збірники.
Основними науковими напрямами, що поглиблено досліджуються в цей час є:
- Сучасні економіко -  та суспільно-географічні процеси в країнах світу;
- Регіональні особливості розвитку галузей соціальної інфраструктури в сільських місцевостях України;
- Суспільно-географічні аспекти трансформації структури населення та розселення в сільській місцевості України;
Результатами наукової діяльності кафедри є понад 30 тематичних наукових збірників, основними з них є “Територіальна організація виробництва і розселення” (4 випуски) та “Географія і сучасність” (22 випуски), 10 науково-методичних та 8 навчальних посібників та понад 800 наукових статей і тез міжнародних, регіональних наукових конференцій.
 Кафедра є базовою з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для педвузів України. За час існування аспірантури з 20 аспірантів 18 успішно захистили дисертації (наукові керівники академік Паламарчук М.М., професор Корецький Л.М., професор Загородній В.В., професор Доценко А.І.) і поповнили викладацький склад кафедр економічної і соціальної географії вузів Києва, Луцька, Мелітополя, Тернополя, Ніжина та інших міст України, Інституту географії НАН України, Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Співробітниками кафедри розроблялися такі госпдоговірні теми: “План соціально-економічного розвитку міста Канева”, “Напрями соціально-економічного розвитку Білоцерківського промислового вузла” та держбюджетна тема “Конструктивні дослідження економічної і соціальної географії та методика їх реалізації в навчально-виховному процесі”, “Наукове обґрунтування ринку праці вчителів природничих спеціальностей у сільських місцевостях України” (керівник професор Загородній В.В.). Під керівництвом професора Загороднього В.В. на кафедрі започатковано наукову школу з проблем дослідження сільського та міського розселення України. З даної наукової проблематики захистили кандидатські дисертації Гричук О.В. (1981 р.), Гринюк Т.А. (1997 р.), Сажнєв М.Л. (2003 р.), Мозговий А.А.(2004 р.), Семенюк Л.М. (2007 р.).
На кафедрі працює студентський науковий гурток та чотири проблемні групи, участь в яких беруть близько 30 студентів. Результатами студентської наукової роботи є написання курсових, дипломних та магістерських робіт, участь в наукових конференціях та олімпіадах, друковані наукові праці. Щорічно 2 – 3 випускники магістратури вступають до аспірантури кафедри, Інституту географії НАН України та Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
На сучасному етапі розвитку географічної освіти, під керівництвом завідуючої кафедри, доцента Щабельської В.Г., розпочато значний обсяг робіт з оновлення структури та змісту фундаментальних навчальних дисциплін, які читаються викладачами. Цей процес ув’язується з підготовкою нових навчальних планів в системі підготовки «спеціаліста» та «магістра» з географії. Зміст навчальних курсів максимально наближений до реальних потреб спеціаліста в галузі географії. В той же час формується нова парадигма у підготовці фахівця з географії кваліфікаційного рівня «магістр», значно посилено аспект практичного застосування набутих знань, введено до навчальних планів нові навчальні дисципліни: „Маркетингова географія”, „Міждержавні інтеграційні структури”, „Конструктивні основи раціонального природокористування”, „Рекреалогія” тощо.
Кафедра забезпечує потреби у викладанні окремих дисциплін по кафедрі географії України та туризму в системі підготовки бакалавра та магістра за спеціальністю «Туризм»: „Туристсько-рекреаційні ресурси”, „Країнознавство”, „Туристичне країнознавство”, „Міжнародні транспортні системи”. Серед викладачів кафедри у даному навчальному процесі задіяні Гринюк Т.А., Мозговий А.А., Харенко І.М., Буткалюк К.О.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь в роботі комісії з географії науково-методичної Ради МОН України, спеціалізованих радах по присвоєнню вчених ступенів, в якості опонентів на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія в різних наукових закладах України; творчо співпрацює з  інститутами підвищення кваліфікації вчителів, здійснюючи:
- розробку конкурсних завдань, організація та робота в журі обласних та всеукраїнських олімпіад юних географів-краєзнавців;
- читання лекцій та проведення науково-методичних нарад з вчителями географії;
- підготовку та проведення наукових конференцій з проблем географічної освіти в Україні.
Кафедрою організований постійний семінар методоб’єднання географів Києво-Святошинського району здійснюється науково-методична співпраця з Українським НДІ педагогіки АПН України. Кафедра відновила наукові зв’язки з вченими вищих педагогічних закладів Чехії (м. Брно), Польщі (м. Краків) та Румунії (м. Бухарест). Важливий напрям навчально-виховної роботи кафедри – проведення навчальних практик з географії ІІІ курсу. Досвід проведення практик є надзвичайно потужним ще з радянських часів, коли маршрути переїздів виходили далеко за межі України. Так, у 80-ті роки ХХ століття студенти – практиканти відвідали з керівниками – викладачами кафедри Середню Азію, Північний Кавказ, Північ Росії, держави Балтії та Молдову. З 90-х років мозаїчність маршрутів значно знизилась, замкнувшись на Україні. Проте, викладачами кафедри було розроблено нові маршрути «Волинь», «Карпати», «Приазов'я».