Архів

Архів

Кафедра фізичної географії

Деталі

 

Завідувач кафедри кандидат географічних наук, доцент

Міхелі Сергій Володимирович

тел. (044) 239-30-83

 

Кафедра фізичної географії була створена у червні 1975 р. в результаті поділу кафедри географії на кафедри фізичної та економічної географії. Першим завідувачем став доктор географічних наук, професор І.П. Половина, який керував кафедрою з 1975 по 1995 рр. До складу кафедри увійшли молоді науковці, кандидати географічних та геолого-мінералогічних наук, які прийшли із Гідрометеорологічного науково-дослідного інституту, Інституту геологічних наук АН України, Сектору географії АН України: Г.І. Воронова, В.А. Дубняк, Н.І. Кононенко, М.Ю. Кулаківська, В.О. Міщенко, В.Г.Чирка та ін. У 1995 – 1999 рр. кафедру очолював кандидат географічних наук, доцент В.Ю. Пестушко. З 1999 по 2005 рр. завідувачем кафедри був кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент В.Г. Чирка. У 2005 – 2006 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат географічних наук, доцент Г.Д. Проценко. З 2006 р. кафедру очолює кандидат географічних наук, доцент С.В. Міхелі. Сьогодні склад кафедри налічує одного професора, доктора географічних наук, трьох доцентів, кандидатів географічних наук, одного викладача без наукового ступеня, одного лаборанта.

          

    к.г.н, доц. Винарчук                      к.г.н, доц. Сілецький 

Винарчук Ольга Олександрівна              Юрій Андрійович

           

       викл. Саченко                       лаборант, магістр географії

     Оксана Миколаївна                Бовсунівська ВеронікаВікторівна

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямом 040104 – «Географія» денної і заочної форми навчання за спеціальностями «Географія і практична психологія» і «Географія та іноземна мова». У навчально-виховному процесі широко використовуються інноваційні та інтерактивні технології, які сприяють підвищенню якісного рівня підготовки майбутніх вчителів.

Кафедра забезпечує викладання 19 навчальних нормативних і варіативних (за вибором університета і студента) дисциплін, зокрема: «Загальне землезнавство», «Геологія», «Картографія з основами топографії», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Геоінформаційні технології в географіїГ, «Основи ландшафтознавства», «Фізична географія України», «Фізична географія материків і океанів», «Взаємодія суспільства і природи», «Загальні географічні закономірності Землі» та ін. Більшість навчальних дисциплін забезпечені навчальною і навчально-методичною літературою, підготовленою викладачами кафедри.

     

    

Значну увагу кафедра приділяє організації і проведенню навчальних польових практик для студентів денної і заочної форм навчання з картографії з основами топографії, метеорології і кліматології, геоморфології, гідрології, ландшафтознавства. Польові практики проводяться у Києві та його околицях, а також навчально-оздоровчих базах «Сула» (м. Лубни, Полтавська область) і «Синевир» (с. Колочава, Закарпатська область, Національний природний парк «Синевир»).

 

Навчально-оздоровча база «Сула» (м.Лубни, Полтавська обл.)

 

Навчально-оздоровча база «Синевир»

(с.Колочава, Закарпатської обл.)

м.Київ, Дніпровський р-н, оз. Райдужне, навчальна практика з гідрології

 Методист – доц. Винарчук О.О.

База «Сула», практика з ландшафтознавства, під час польового маршруту

Методист – доц. Міхелі С.В.

База «Сула», комплексна характеристика ландшафтного урочища балка

 Методист – доц. Міхелі С.В.

База «Синевир», вимірювання глибини річки

 Методист – доц. Винарчук О.О.

База «Синевир», опис джерела Боркут

 Методист – доц. Винарчук О.О.

  

Велика увага приділяється створенню підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України. У 2006 і 2007 рр. підручники із «Загальної географії» для 6 класу і «Географія материків і океанів» для 7 класу за авторством В.М.Бойко і С.В.Міхелі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітньої школи Міністерства освіти і науки України.

                   

У 2014 і 2015 рр. нові, перероблені і доповнені у відповідністю із новою навчальною програмою, видання цих підручників знову стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітньої школи Міністерства освіти і науки України.

                   

Підручники для 6 і 7 класів були видані п’ятьма мовами національних меншин України: молдавською, польською, російською, румунською та угорською.

                 

Кафедра фізичної географії проводить і значну наукову роботу. У відповідності із темою «Науково-методичне забезпечення фізико-географічних навчальних дисциплін» (науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів») досліджувались науково-методичні і психолого-педагогічні проблеми змісту, форм, методів і засобів навчання, засоби діагностики навчальних досягнень студентів. Основними результатами стали підготовка і видання електронного навчального посібника з дистанційного курсу «Основи природознавства: землезнавство» (ст. викл. Т.С.Сергієнко), навчальних посібників «Землезнавство» (ст. викл. Т.С.Сергієнко, викл. О.М.Саченко), робочі зошити для лабораторних робіт з курсів метеорологія і кліматологія (доц. О.О.Винарчук), гідрологія (доц. О.О.Винарчук), геоінформаційні технології в географії (доц. Ю.А.Сілецький), щоденники польової практики з гідрології (доц. О.О.Винарчук) і ландшафтознавства (доц. С.В.Міхелі) та ін. 

  

У відповідності із темою «Історія становлення і розвитку ландшафтознавства в Україні» (науковий напрям «Проблеми природничо-математичних наук») досліджувались витоки, передумови і обставини зародження, а також історія становлення, утвердження і сталого розвитку вчення про ландшафт в Україні. Розроблена теорія і методика дослідження історії розвитку вітчизняного ландшафтознавства, створена періодизація історії розвитку вітчизняного ландшафтознавства, описана історія розвитку вітчизняного ландшафтознавства у період 1805 – 2010 рр. Основні результати доповідались на численних наукових конференціях і з’їздах Українського географічного товариства та були опубліковані у монографії «Українське ландшафтознавство: витоки, становлення, сучасний стан» (доц. С.В.Міхелі).

 


На кафедрі працюють студентські проблемні групи з метеорології, кліматології і гідрології (наук. кер. доц. О.О.Винарчук), геології і геоморфології (наук. кер. доц. Ю.А.Сілецький), фізичної географії і ландшафтознавства (наук. кер. доц. Міхелі). Студентські наукові роботи, виконані на кафедрі, здобували призові місця на загальноукраїнських конкурсах. Студенти ставали переможцями і призерами Всеукраїнських студентських географічних олімпіад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра економічної і соціальної географії

Деталі

 


Завідуюча кафедри,
доцент Щабельська В. Г.

Кафедру економічної і соціальної географії створено у вересні 1975 р. Першим її завідувачем був академік АН УРСР М.М.Паламарчук (1975-1976), пізніше кафедру очолювали професор Л.М.Корецький (1976-1991), професор В.В.Загородній (1991-2004), а з серпня 2004 р. — кандидат географічних наук, доцент В.Г.Щабельська.
Під час керування кафедрою академіком АН УРСР М.М.Паламарчуком (1975-1976 рр.), в науковому плані посилились зв’язки кафедри з плановими органами та пріоритетною стала тематика пов’язана з системно-структурним аналізом процесів виробничого комплексоутворення та з розвитком наукових досліджень з питань агропромислової інтеграції і формування регіональних агропромислових комплексів.

У 1976 році під керівництвом завідувача кафедри доктора економічних наук, професора Л.М.Корецького кафедра пройшла надзвичайно відповідальний період становлення. Наукові інтереси вченого були різноплановими, що знайшло відображення у значній кількості наукових праць та напрямів, що розроблялись колективом кафедри. Це теоретичні засади економічної і соціальної географії, дослідження розміщення продуктивних сил: зокрема економічної географії України, географії промисловості, розвитку промислово-територіальних комплексів, економічного районування, систем розселення, розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу в Україні.
 

 

Доцент  Загородній В.В.

З 1991 по 2004 роки, під керівництвом кандидата географічних наук, професора В.В.Загороднього на кафедрі було сформовано науковий напрямок комплексного суспільно-географічного вивчення сільського розселення України, що знайшло подальший розвиток у формуванні наукової школи відповідної проблематики.
З серпня 2004 року кафедру очолює доцент В.Г.Щабельська.
Сьогодні кафедра економічної і соціальної географії у своєму складі має 6 штатних викладачів, в тому числі кандидат географічних наук, професор Загородній В.В., кандидати географічних наук, доценти В.Г.Щабельська, Т.А.Гринюк, Т.В.Буличева, старші викладачі: К.О.Буткалюк, І.М.Харенко. Знаковим є той факт, що 70 % складу кафедри – випускники природничо-географічного факультету (Щабельська В.Г., Гринюк Т.А., Мозговий А.А., Харенко І.М.).
В різний час на кафедрі працювали доценти Бітаєва Є.Я., Григораш Г.К., Нестерук О.І. та старші викладачі Оніщенко Л.М., Дикаренко Н.М.
Сумісниками кафедри були і є професори Доценко А.І., Пістун М.Д., Фащевський М.І., Язиніна Р.О., кандидати географічних наук Григорович М.В., Мозговий А.А.

Ствердження Української держави, зміцнення її національного економічного та загальнолюдського потенціалу не могли не позначитись на подальшому розвитку української географічної науки, а відтак, на структурі навчальних дисциплін.
Викладачі кафедри забезпечують викладання таких суспільно-географічних дисциплін:
- освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»: “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту” та “Основи теорії суспільної географії”  (доцент  Буличева Т.В.);  “Географія  населення”  (професор Доценко А.І., доцент Щабельська В.Г.); “Географія світового господарства” (доцент Гринюк Т.А.); “Регіональна економічна і соціальна географія”(доцент Щабельська В.Г., доцент Гринюк Т.А.);
- освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»: “Історична географія” (старший викладач Харенко І.М.); “Конструктивна географія” (професор Загородній В.В.); “Конструктивні основи раціонального природокористування” (доцент Буличева Т.В.); “Рекреаційна географія” (старший  викладач  Буткалюк К.О.); “Міжнародні інтеграційні структури”, “Маркетингова географія” та “Основи аналітичної геополітики” (доцент Гринюк Т.А.); “Теоретичні проблеми сучасної географії”(професор Загородній В.В.).
Кафедра забезпечує викладання ряду нормативних дисциплін в Інституті соціології, психології та управління, фізико-математичному Інституті, Інституті інформатики.
Навчальний процес на кафедрі економічної і соціальної географії з часу її утворення нерозривно пов'язаний з науково-дослідною роботою, яка була і залишається вагомою.
Впродовж 70-х-80-х років членами кафедри успішно досліджувалися територіально-виробничі комплекси областей Київського Придніпров’я і на їх основі були видані чотири тематичні збірники.
Основними науковими напрямами, що поглиблено досліджуються в цей час є:
- Сучасні економіко -  та суспільно-географічні процеси в країнах світу;
- Регіональні особливості розвитку галузей соціальної інфраструктури в сільських місцевостях України;
- Суспільно-географічні аспекти трансформації структури населення та розселення в сільській місцевості України;
Результатами наукової діяльності кафедри є понад 30 тематичних наукових збірників, основними з них є “Територіальна організація виробництва і розселення” (4 випуски) та “Географія і сучасність” (22 випуски), 10 науково-методичних та 8 навчальних посібників та понад 800 наукових статей і тез міжнародних, регіональних наукових конференцій.
 Кафедра є базовою з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для педвузів України. За час існування аспірантури з 20 аспірантів 18 успішно захистили дисертації (наукові керівники академік Паламарчук М.М., професор Корецький Л.М., професор Загородній В.В., професор Доценко А.І.) і поповнили викладацький склад кафедр економічної і соціальної географії вузів Києва, Луцька, Мелітополя, Тернополя, Ніжина та інших міст України, Інституту географії НАН України, Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Співробітниками кафедри розроблялися такі госпдоговірні теми: “План соціально-економічного розвитку міста Канева”, “Напрями соціально-економічного розвитку Білоцерківського промислового вузла” та держбюджетна тема “Конструктивні дослідження економічної і соціальної географії та методика їх реалізації в навчально-виховному процесі”, “Наукове обґрунтування ринку праці вчителів природничих спеціальностей у сільських місцевостях України” (керівник професор Загородній В.В.). Під керівництвом професора Загороднього В.В. на кафедрі започатковано наукову школу з проблем дослідження сільського та міського розселення України. З даної наукової проблематики захистили кандидатські дисертації Гричук О.В. (1981 р.), Гринюк Т.А. (1997 р.), Сажнєв М.Л. (2003 р.), Мозговий А.А.(2004 р.), Семенюк Л.М. (2007 р.).
На кафедрі працює студентський науковий гурток та чотири проблемні групи, участь в яких беруть близько 30 студентів. Результатами студентської наукової роботи є написання курсових, дипломних та магістерських робіт, участь в наукових конференціях та олімпіадах, друковані наукові праці. Щорічно 2 – 3 випускники магістратури вступають до аспірантури кафедри, Інституту географії НАН України та Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
На сучасному етапі розвитку географічної освіти, під керівництвом завідуючої кафедри, доцента Щабельської В.Г., розпочато значний обсяг робіт з оновлення структури та змісту фундаментальних навчальних дисциплін, які читаються викладачами. Цей процес ув’язується з підготовкою нових навчальних планів в системі підготовки «спеціаліста» та «магістра» з географії. Зміст навчальних курсів максимально наближений до реальних потреб спеціаліста в галузі географії. В той же час формується нова парадигма у підготовці фахівця з географії кваліфікаційного рівня «магістр», значно посилено аспект практичного застосування набутих знань, введено до навчальних планів нові навчальні дисципліни: „Маркетингова географія”, „Міждержавні інтеграційні структури”, „Конструктивні основи раціонального природокористування”, „Рекреалогія” тощо.
Кафедра забезпечує потреби у викладанні окремих дисциплін по кафедрі географії України та туризму в системі підготовки бакалавра та магістра за спеціальністю «Туризм»: „Туристсько-рекреаційні ресурси”, „Країнознавство”, „Туристичне країнознавство”, „Міжнародні транспортні системи”. Серед викладачів кафедри у даному навчальному процесі задіяні Гринюк Т.А., Мозговий А.А., Харенко І.М., Буткалюк К.О.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь в роботі комісії з географії науково-методичної Ради МОН України, спеціалізованих радах по присвоєнню вчених ступенів, в якості опонентів на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія в різних наукових закладах України; творчо співпрацює з  інститутами підвищення кваліфікації вчителів, здійснюючи:
- розробку конкурсних завдань, організація та робота в журі обласних та всеукраїнських олімпіад юних географів-краєзнавців;
- читання лекцій та проведення науково-методичних нарад з вчителями географії;
- підготовку та проведення наукових конференцій з проблем географічної освіти в Україні.
Кафедрою організований постійний семінар методоб’єднання географів Києво-Святошинського району здійснюється науково-методична співпраця з Українським НДІ педагогіки АПН України. Кафедра відновила наукові зв’язки з вченими вищих педагогічних закладів Чехії (м. Брно), Польщі (м. Краків) та Румунії (м. Бухарест). Важливий напрям навчально-виховної роботи кафедри – проведення навчальних практик з географії ІІІ курсу. Досвід проведення практик є надзвичайно потужним ще з радянських часів, коли маршрути переїздів виходили далеко за межі України. Так, у 80-ті роки ХХ століття студенти – практиканти відвідали з керівниками – викладачами кафедри Середню Азію, Північний Кавказ, Північ Росії, держави Балтії та Молдову. З 90-х років мозаїчність маршрутів значно знизилась, замкнувшись на Україні. Проте, викладачами кафедри було розроблено нові маршрути «Волинь», «Карпати», «Приазов'я».

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 128 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ