Завідувач кафедри анатомії, фізіології та
 шкільної гігієни, доктор медичних наук,
професор Плиска О. І. 

Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни засновано (відокремленням від кафедри зоології) на природничо-географічному факультеті у 1976 році. Першим її завідувачем був доктор біологічних наук, професор І. С. Кучеров. До складу кафедри входили доценти: Міхновська К.Г., Ляшенко Г.І., Третяк М.А., Шабатура М.Н., Хоменко Б.Г.; асистенти: Пушкарьов І.К., Страшко С.В., Солнцева В.В.;  ст.лаборант Савосько Н.О., препаратор Островська Л.С.
Колектив кафедри проводив наукові дослідження в трьох напрямах:
- перший - базальний ритм трофіки. Початок цим дослідженням поклав професор І.С. Кучеров, який відкрив нову біологічну закономірність довгоперіодичний (інфрадіанний) біологічний ритм, що дістав назву базального;
- другий напрям був пов’язаний з морфологією людини і тварин (керівник доц. Б.Г. Хоменко).
- третій напрям - проблема (прикладна), була пов’язана з народногосподарською тематикою. що розробляється на госпдоговірних засадах. Вчені досліджували питання життєзабезпечення людини в замкнутій екологічній системі та способи електричної стимуляції м’язів людини (керівник доц. М.Н.Шабатура).
У 1981 році професори Кучеров І. С., Шабатура М. Н., Давиденко І. М. опублікували перший в Україні навчальний посібник написаний українською мовою “Фізіологія людини” для студентів природничих факультетів.
У 1987 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор біологічних наук, професор М. Н. Шабатура. Під його керівництвом кафедра проводила наукові дослідження фундаментального явища життя – біологічних ритмів. З цієї проблеми захищено дві докторські і три кандидатські дисертації. На кафедрі виконувався значний обсяг госпдоговірних тем з проблем космічної біології й медицини, впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції на психофізіологічні характеристики дітей, що знаходяться в зонах, забруднених радіонуклідами. Науковий доробок кафедри за цей час становить понад 300 публікацій. Серед них 4 навчальні посібники, 2 монографії, статті в міжнародних та республіканських журналах.
У 1992 році кафедру було поділено на дві: анатомії, гігієни та розвитку дітей та фізіології людини. Кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей очолив доктор біологічних наук, професор Б. Г. Хоменко. До складу кафедри анатомії, гігієни та розвитку дітей входили викладачі: Благодарова О.В., Гуло В.Л., Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Ляшенко Г.І., Макарова С.Г., Міхновська К.Г., Стопкань В.В., Третяк М.А., а завідувачем кафедри фізіології людини став доктор біологічних наук, професор Шабатура Микола Никонорович. До складу кафедри ввійшли доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С., доценти: Страшко С.В.,  Федько В.О., ст. викладач Солнцева В.В., асистент Колісниченко О.В. Згадані кафедри підтримували тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Шевченка, з інститутом фізіології імені О. Богомольця, з кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів, з університетом Дружби народів (Москва).
З 1995 року кафедра фізіології людини одна із перших на факультеті розпочала розробку комп’ютерних програм викладання курсу фізіологія людини та анімації фізіологічних процесів. З цього напрямку розроблено і викладається спецкурс використання нових комп’ютерних технологій для викладання курсу “Фізіологія людини” (доцент Федько В.О.).
В цьому ж році розпочато розробку фундаментальної теми “Роль біологічних ритмів в процесах розвитку і старіння”. В 1998 році опубліковано підручник для середніх шкіл “Біологія людини 8-9 клас”(Шабатура М.Н. та ін.), який перекладено на угорську і румунську мови, монографія “Біоритм спорт, здоров”я” (Шабатура М.Н., Агаджанян Н.А.).
У 2001 році кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей і кафедру фізіології знову об’єднали. Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив Заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської АН, доктор біологічних наук, професор Борис Григорович Хоменко.
Б. Г. Хоменко був відомим спеціалістом в галузі морфології, фізіології. Його наукові дослідження та методичні розробки були присвячені актуальним питанням вікової фізіології, порівняльної морфології та морфо-функціональному аналізу систем органів дитячого організму в нормі та патології.
Професор Хоменко Б. Г. написав понад 200 наукових праць, в тому числі три монографії (видавництво “Наукова думка”). Дві монографії були перевидані в США. Борис Григорович мав почесні нагороди від президента України, Міністерства освіти та мера м. Києва.
В травні 2002 року доктор біологічних наук, професор Хоменко Б.Г. пішов з життя.
З 2003 по 2004 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Федько Віктор Олексійович. Під його керівництвом кафедра збагатилась новими працями “Зошит для практичних та лабораторних робіт 9 клас” (Шабатура М.Н.); посібник “Хрестоматія з біології людини”(Шабатура М.Н.)., навчальний посібник “Анатомія, фізіологія дитячого організму” (Хоменко Б.Г.), посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів з курсу «Анатомія та фізіологія дитини» (Солнцева В.В.), збірник кросвордів з курсу “Фізіологія людини і тварин” для студентів біологічних факультетів (Федько В.О., Омельчук О.В.).
Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації з курсів: “Гістологія з основами ембріології” (Клюбіна Т.С.),  «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» (Федько В.О., Омельчук О.В., Лебединець Н.В), “Основи педіатрії і гігієни” (Міхновська К.Г.).
У 2005 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.
Олександр Іванович Плиска є відомим фахівцем в галузі фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує біля 150 наукових праць. З них 20 у далекому зарубіжжі та 25 – монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо.
На кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги з спеціальною біологічною освітою – професор Кучеров І.С.; кандидати біологічних наук, доценти Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Благодарова О.В.; кандидат біологічних наук, старший викладач Лебединець Н.В.
 

Допомагають в організації навчального процесу завідувач лабораторії Рубан В.П., старший інженер кафедри Прокопенко Л.С., старший лаборант Стецюк О.П.
На кафедрі працюють сумісники: науковий співробітник відділу фізіології головного мозку Інституту фізіології імені О.О. Богомольця кандидат біологічних наук, доцент Розумна Н.М., кандидат психологічних наук, доцент Грись А.М.; кандидати біологічних наук асистенти Груша М.М., Шкарупа В.М., асистент Таланов С.О. 
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, фізіологія адаптаційних систем, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія людини, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, антропологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, загальна гігієна і санітарія, медична допомога у туризмі, Ці курси читаються в Інститутах природничо-географічної освіти та екології, педагогічно-індустріальному, Інституті іноземної філології, філологічному, історичному, Інституті мистецтв, інформатики, фізико-математичному та  вечірньому факультеті.   Сьогодні, робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем  фізіології людини, анатомії, вікової фізіології, валеології, розвитку та гігієни дітей, що випливає з напрямку наукових досліджень “Природно-математичні науки”.
Інтенсивна наукова робота викладачів сприяє розвитку у студентів інтересу до науково-дослідницької діяльності. Студенти активно включаються у науковий пошук своїх наставників. Тематика, над якою вони працюють визначає теми курсових,  дипломних робіт та магістерських робіт, коло інтересів у майбутній діяльності.
З метою розвитку національної освіти кафедрою розроблені і видані підручники, навчально-методичні посібники для вищих педагогічних навчальних закладів українською мовою: “Фізіологія людини і тварин”, “Імунологія”, “Молекулярна біологія”, “Фізіологія вищої нервової діяльності”.
Перспективним напрямом роботи кафедри в галузі вищої освіти є створення міжрегіонального центру з проблем валеології, теорії і практики формування здорового способу життя та лікувальної педагогіки.
Кафедра має тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Г. Шевченка, з якою вперше розроблено програму з курсу “Фізіологія людини і тварин” для вузів й для складання кандидатських екзаменів, з інститутом фізіології ім.О. Богомольця, інститутом серцево-судинної хірургії та з  інститутом геронтології із кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів.
Кандидат біологічних наук, старший викладач Лебединець Наталія Віталіївна отримала патент на корисну модель № 33675 від 10 липня 2008 року, а також свідоцтво авторське право на науковий твір №2315 від 21 грудня 2007 р.
На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності якою керує доктор медичних наук, професор Плиска О. І.
В науковій роботі кафедри  активну участь беруть студенти. Щороку на кафедрі захищається 3 магістерських і 3-5 дипломних робіт, ряд із них на республіканських конкурсах удостоєні “Почесних грамот” і були рекомендовані до аспірантури.
Починаючи з 2005 року на кафедрі  виконуються держбюджетні теми ”Розробка психолого-педагогічних основ викладання курсу “Етика” в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”, „Забезпечення послідовності та наступності у роботі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з обдарованою учнівською молоддю м. Києва”, “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання”, “Розробка регіональної моделі узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці в м. Києві”, “Гігієнічна оцінка впливу ПЕОМ на організм дітей та підлітків з обмеженими фізичними властивостями”,  “Механізми функціонування гіпертрофованого міокарда та наукове обгрунтування рівня фізичного виховання у студентів з різним ступенем фізіологічного навантаження”, “Психофізіологічні зміни у студентів та наукове обґрунтування індивідуального навчального навантаження”.
У листопаді 2008 року на кафедрі відкрилася наукова лабораторія “Когнітивна педагогічна нейробіологія”. Керівником цієї лабораторії став доктор біологічних наук, професор І. С. Кучеров.