Меню подій  

   

Доцент Чорний І.Б.
У 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького, у якому було виокремлено одну з провідних біологічних кафедр – кафедру БОТАНІКИ. 
Зараз кафедра ботаніки є однією з провідних біологічних кафедр Інституту природничо-географічної освіти та екології, створеного у 2004 на базі природничо-географічного факультету.
Кафедру ботаніки почергово очолювали професори Ф.Л. Лесик (1971-1978), С.І. Івченко (1978-1980), О.Д. Гончар (1980-1982). У 1982 році керівництво прийняв доцент І.Б. Чорний, який і нині є її керівником.
На кафедрі працювали відомі ботаніки і педагоги професори Ф.Л. Лесик, С.І. Івченко, О.Д. Гончар, Б.К. Гришко-Богменко, Ю.П. Гудзь, І.В. Мороз, доценти К.В. Рибкіна, Л.Г. Оляніцька, О.С. Котелевець, Ю.А. Скиба, С.Г. Макарова, старші викладачі Т.М. Настека, Т.В. Кузнєцова, С.С. Волинська, О.В. Турубара та інші.
Протягом 2000-2010 років викладачами складено і впроваджено у навчальний процес понад 10 навчальних програм нормативних і спеціальних курсів з ботаніки, екології рослин, географії рослин, географії ґрунтів, основ ґрунтознавства, основ філогенії рослин, загальної біології, біотехнології, фітоценології, біоценології, лікарських рослин, мікології, біохімії рослин за якими здійснюються підготовка вчителів біології, географії та екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.
Станом на 2010 рік на кафедрі працює 8 штатних викладачів, з них 1 професор, 7 доцентів, кандидатів наук і 1 старший викладач без вченого ступеню.
Останні роки на кафедрі працюють висококваліфіковані ботаніки і фізіологи рослин професор С.С. Морозюк, доценти І.Б. Чорний, Г.П. Мегалінська, Н.В. Мельниченко, І.С. Івченко, А.В. Кустовська, Н.О. Постернак, Н.М. Журавель, старший викладач І.Ф. Афанасьєва.
Викладачі кафедри забезпечують викладання 14 нормативних і спеціальних дисциплін, зокрема „Ботаніка”, „Фізіологія рослин”, „Біохімія рослин”, „Мікробіологія з основами вірусології”, „Основи біотехнології та генної їнженерії”, „Географія грунтів з основами грунтознавства”, „Грунтознавство”, „Екологічне грунтознавство”, „Лікарські рослини”, „Біоценологія”, „Фітоценологія”, „Радіобіологія”, „Філогенія рослин”, „Мікологія”, „Біологія” тощо.
З 1975 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 03.00.05 Ботаніка, десять випускників якої захистили кандидатські дисертації з спеціальності “Ботаніка” (03.00.05). Серед них викладачі кафедри Н.В. Мельниченко, А.В. Кустовська, Н.О. Постернак, Ю.А. Скиба, Н.М. Журавель.
 
kafbot1 
Для забезпечення належного рівня викладання курсів природничих дисциплін підготовлено, видано і впроваджено у навчальний процес понад 20 типових навчальних та робочих програм, близько 20 підручників і навчальних посібників, 7 лабораторних практикумів, підготовлено 12 електронних підручників, розроблені методичні рекомендації до всіх лабораторних занять та навчально-польових практик. Навчальний процес на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою.
Особливо слід відзначити плідну роботу викладачів кафедри у підготовці підручників і навчальних посібників для вищої і середньої школи. Серед них «Географія рослин з основами ботаніки» (Б.К. Гришко-Богменко, С.С. Морозюк, І.В. Мороз, Л.Г. Оляніцька, 1991), «Географія рослин України» (Б.К. Гришко-Богменко, 1997), «Ботаніка з основами екології» (І.В. Мороз, Б.К. Гришко-Богменко, 1994), «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» (І.Б. Чорний, 1995), «Определитель высших растений Украины» (С.С. Морозюк, Л.Г. Оляніцька, І.С. Івченко у складі колективу авторів, 1987), «Визначник хвойних рослин України» (І.С. Івченко у складі колективу авторів, 1993), «Курс лекцій з систематики нижчих рослин» (Л.Г. Оляніцька, 1999), «Систематика рослин. Лабораторні заняття» (С.С. Морозюк, Л.Г. Оляніцька, 1988), «Польова практика з ботаніки. Програма і методичні вказівки» (С.С. Морозюк та колектив авторів, 2004), «Лабораторні заняття з систематики судинних рослин» (С.С. Морозюк та колектив авторів, 2008), «Систематика судинних рослин. Курс лекцій» (С.С. Морозюк, Н.М. Журавель, А.В. Кустовська, Н.В. Мельниченко, 2009), «Лабораторний практикум з ботаніки (анатомія і морфологія рослин) (С.С. Морозюк, Н.В. Мельниченко, Н.М. Журавель, 2011), Робочий зошит «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» (С.С. Морозюк, Н.В. Мельниченко, Н.М. Журавель, С.М. Білявський, 2012) та інші.
Суттєву допомогу в організації та проведенні навчального процесу надають працівники навчально-допоміжного персоналу Т.О. Векліч, Л.В. Козаченко, С.М. Білявський.
На кафедрі обладнано 5 спеціалізованих навчальних лабораторій: анатомії та морфології рослин, систематики рослин, фізіології та біохімії рослин, мікробіології і біотехнології, грунтознавства. Кафедра має науковий та навчальний гербарій.
У всіх формах навчального процесу викладачі кафедри здійснюють патріотичне, морально-естетичне, екологічне та трудове виховання, орієнтують студентів на педагогічну професію.
Протягом усьго терміну існування кафедра є базою для підвищення кваліфікації викладачів-ботаніків регіональних педагогічних університетів України.
Всі викладачі та аспіранти кафедри займаються науково-дослідною роботою. Основними напрямами наукових досліджень є:
- вивчення біологічних і еколого-ценотичних особливостей лікарських рослин та розробка прийомів їх первинного культивування;
- вивчення цитостатичної та антибактеріальної активності лікарських рослин;
- наукові основи складання підручників та навчальних посібників з ботаніки для вищих навчальних закладів та середньої школи.
Результати наукових досліджень висвітлені в численних друкованих працях і широко використовуються у навчальному процесі вчителями біології і викладачами вищих педагогічних навчальних закладів України.
Протягом всього періоду існування кафедри викладачі брали участь у розробці держбюджетних науково-дослідних тем. Найважливішою з них була “Розробка концепції природоохоронної освіти в школах України” за програмою ЮНЕСКО “Освіта в галузі навколишнього середовища” (керівник – професор Івченко С.І.).
Щорічно викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, студентських та учнівських олімпіад і конкурсів.
Викладачі кафедри мають творчі зв'язки з ботанічними садами, науково-дослідними інститутами НАН України, галузевими інститутами та вищими навчальними закладами освіти України.
На кафедрі функціонує студентський науковий ботанічний гурток, у складі якого працює 5 проблемних груп.
Наслідком науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах є друковані праці, курсові, дипломні та магістерські роботи. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських конференціях та олімпіадах, в результаті чого щорічно публікується 10-15 студентських робіт.
Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє багато уваги підготовці дипломних робіт студентами інституту. Щороку кафедра рекомендує до захисту 15-20 робіт.
Частина випускників-дипломників поступає до аспірантури наукових ботанічних установ Києва та інших міст України. Тільки в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України та ботанічних садах Києва працює понад 20 наших випускників. Більшість з них захистили дисертації, успішно працюють над розробкою актуальних тем і обіймають високі посади. Серед них Мельник В.І., доктор біологічних наук, завідувач відділом природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, Мосякін С.Л., доктор біологічних наук, завідувач відділу вищих рослин, директор Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Новосад В.В., кандидат біологічних наук, директор Ботанічного музею Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. У ботанічних установах та навчальних закладах працюють випускники кафедри, а тепер кандидати наук Юдін Сергій, Адамчук Надія, Четверня Сергій, Тхоржевська Тетяна, Кузьменко Світлана, Дзюба Тетяна, Царенко Ольга, Левон Олександр, Тур’ян Тетяна, Грицюк Наталія, Телецька Людмила тощо.
Викладачі ботанічних дисциплін педагогічних університетів Луцька, Полтави, Глухова, Ніжина та інших міст України навчались в аспірантурі кафедри і підвищували кваліфікацію у формі стажування.
Протягом всього періоду існування факультету та Інституту викладачі кафедри брали активну участь у громадському житті інституту і університету. Доказом цього є те, що протягом 27 років на посаді декана факультету працювали викладачі кафедри: професор С.І. Івченко (1972-1980), професор Ю.П. Гудзь (1980-1989), професор Б.К. Гришко-Богменко (1989-1999).
Професор Ю.П. Гудзь з грудня 1987 року обіймав посаду проректора університету з навчальної роботи, а з 1994 року стає першим проректором цього ж університету, де і працював на цій посаді до 2003 року.
Професори С.І. Івченко, Ю.П. Гудзь, С.С. Морозюк, доцент Л.Г. Оляніцька тривалий час працювали у складі науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України. Чотири викладачі кафедри протягом останніх 10 років працюють у науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки України, беруть участь складанні державних стандартів підготовки бакалаврів з спеціальності Біологія, залучаються до проведення акредитацій та ліцензування спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр у регіональних вищих педагогічних навчальних закладах України.
Це далеко не повний перелік громадських доручень, які виконували і виконують викладачі кафедри.
За значний внесок у розвиток середньої та вищої педагогічної освіти України ряд викладачів кафедри нагороджений знаком “Відмінник народної освіти України” (С.С. Морозюк, І.Б. Чорний, Г.П. Мегалінська, Н.В. Мельниченко), а також іншими нагородами МОН України та ректорату Університету.
   
© ALLROUNDER