КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

ХІМІЇ. Кафедру очолює професор І.В.Калінін.

На кафедрі плідно працюють доценти В.А. Богатиренко, Н.А. Прибора, О.М. Ковтун, Н.В. Кухельна; старший викладач С.І. Вуколова. Вони забезпечують викладання таких дисциплін: “Загальна та неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Фізична та колоїдна хімія”, “Органічна хімія”,“Органічний синтез та хімія природних сполук”, “Неорганічний синтез”, “Біохімія”, “Основи хімічних виробництв”.

Колектив кафедри забезпечує викладання хімічних дисциплін для восьми спеціальностей в інституті, а також в інститутах гуманітарно-технічної освіти та фізичного виховання.

 

БІОЛОГІЇКафедру очолює доктор медичних наук, професор, О.І. Плиска

На кафедрі працюють висококваліфіковані ботаніки і фізіологи рослин, доценти: І.Б. Чорний, І.С. Івченко, А.В. Кустовська, Н.М. Журавель,, Н.В. Мельниченко та ін. Вони забезпечують вивчення таких дисциплін: “Ботаніка”, “Мікробіологія”, “Географія ґрунтів”, “Основи ґрунтознавства”, “Основи філогенії рослин”, “Загальна біологія”, “Біотехнологія”, “Фітоценологія”. При кафедрі функціонує аспірантура.

На кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги зоологи: професори і доценти:В.М. Бровдій,Н.П.Чепурна, Т.М. Настека, О.В. Пархоменко, О.Т. Лагутенко та ін. Викладачі забезпечують вивчення курсів “Зоології”, “Екології”, “Еволюційного вчення”, “Зоогеографії”, “Основ природознавства”, “Філогенії тваринного світу”. Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу кафедри в 2003 році в університеті відкрито зоологічний музей.

На кафедрі працюють вчені і педагоги з анатомії, фізіології та шкільної гігієни: професори, І.В. Хомяк; доценти:О.В. Благодарова, Н.В. Лебединець, І.В. Кадошнікова та ін. Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Анатомія людини”, “Анатомія та спортивна морфологія”, “Анатомія та фізіологія дитини”, “Фізіологія людини”, “Фізіологія вищої нервової діяльності”, “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”, “Фізіологія фізичноговиховання і спорту”, “Біофізика”, “Біомеханіка”, “Гістологія з основами ембріології”, “Цитологія”, “Імунологія”, “Основи педіатрії”, “Валеологія”, “Гігієна дітей та підлітків в спеціальних закладах”, “Антропологія”, “Актуальні проблеми морфології”. При кафедрі працює аспірантура.

Кафедра підтримує наукові контакти з науковцями майже 20 країн близького і далекого зарубіжжя.

 

ГЕОГРАФІЇ. Кафедру очолює кандидат географічних наук доцент В.Г. Щабельська.

На кафедрі працюють професор Ю.Г. Тютюнник; доценти С.В. Міхелі, О.О. Винарчук;Ю.А. Сілецький; викладач О.М. Саченко та ін.На кафедрі працюють досвідчені вчені та педагоги: професорГ.П. Підгрушний;доценти К.О. Буткалюк,, Т.В. Буличева, Т.А. Гринюк, А.А. Мозговий;старший викладачІ.М. Харенко, викладач Ю.Ю. Пологовська та ін.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Загальне землезнавство”, “Геологія”, “Геоморфологія”, “Геологія з основами геоморфології”, “Основи геохімії”, “Метеорологія і кліматологія”, “Гідрологія”, “Фізична географія материків і океанів”, „Фізична географія України”, “Основи ландшафтознавства”, “Прикладні ландшафтні дослідження”, “Взаємодія суспільства і природи”, “Сучасні проблеми фізико-географічних досліджень”, “Проблеми географії Світового океану”. Науковці кафедри забезпечують викладання фахових дисциплін: “Регіональна економічна і соціальна географія”, “Географія світового господарства”, “Конструктивна географія”, “Географія населення”, “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту”, “Основи теорії суспільної географії”, „Економічна географія України”, “Рекреаційна географія”.

На кафедрі створено відеотеку сучасних відеоматеріалів з різних аспектів політичного, економічного, соціально-культурного розвитку держав світу, яка постійно використовується у навчальному процесі. При кафедрі є аспірантура.

 

ТУРИЗМУ. Очолює кафедру професор В.В. Обозний. Кафедра створена у 2009 році.

На кафедрі працюють: доценти О.В. Борисова,Л.В.Головко,А.В. Кравченко, О.В. Романенко, І.М. Шпильовий; старший викладач В.В. Головко; викладачі: Л.П. Бартош, Ю.П. Протоцька, В.М. Цвігун та ін. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання базових дисциплін: “Краєзнавство і туризм”, “Менеджмент у туризмі”, „Маркетинг у туризмі”, “Основи туризму”, “Географія туризму”,„Корпоративне управління в туризмі”, „Міжнародний туризм”, “Активний туризм”, „Сільський зелений туризм”, “Основи аудиту і бухобліку туристичного підприємства”, „Ринок туристичних послуг”, „Технології туристської діяльності”, „Системи гостинності в туризмі”та ін.

 

ЕКОЛОГІЇ. Кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Н.О.Волошина.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких професори та доценти Н.О.Волошина, Е.В.Компанець, О.М. Лазебна, В.Г. Шевченко, Т.М. Красільнікова; старші викладачі О.В. Турубара, О.М. Гармата. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує вивчення дисциплін: “Урбоекологія”, “Загальна біологія”, "Основи сільського господарства", "Біогеографія", „Моніторинг навколишнього середовища”, „Моделювання і прогнозування стану довкілля”, „Техноекологія”, „Екологобезпечні джерела енергії”,„Охорона навколишнього середовища”, „Популяційна екологія”, “Екологія рослин”, “Екологія”, "Генетика з основами селекції", “Загальна екологія” та ін.

Кафедра плідно співпрацює із громадськими екологічними організаціями м. Києва, зокрема, Всеукраїнською екологічною лігою, “Молодіжним екологічним центром”, “Чиста хвиля”, “Зеленим світом”.

 

ІНОЗЕМНИХ МОВ. Кафедру очолює доц. Г.В. Турчинова. На кафедрі працюють вісімнадцять викладачів, серед них професори та доценти С.М.Іваненко, О.В. Холоденко, М.О.Шутова, О.О.Яременко. З метою запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій і методів навчання кафедра досліджує новітні міжнародні та вітчизняні методики викладання іноземних мов.

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Л.А. Покась.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці професори та доценти: В.П. Покась, С.Г. Кобернік, А.М. Грись, Т.Є. Буяло, О.А. Цуруль, О.А., Виходцева, С.П. Поліщук та інші. 

Кафедра є провідним науково-методичним центром інституту і забезпечує підготовку висококваліфікованих учителів та викладачів біології, географії, хімії на рівні сучасних вимог. Важливе місце в діяльності кафедри посідає навчально-методична та наукова робота. Викладачі кафедри є авторами численних навчально-методичних посібників і підручників для школярів, студентів та вчителів. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: “Історія педагогіки”, “Педагогіка”, “Основи педагогіки та психології”, “Загальна психологія”, “Вікова та педагогічна психологія”," Соціальна психологія", "Психодіагностика", "Психологія сім'ї" “Педагогічна творчість”, "Психологія вищої школи", "Педагогіки вищої школи", "Психологія конфлікту", "Теоретичні та методичні основисоціально-психологічного тренінгу", "Тренінг мотивації діяльності" "Тренінг самопізнання", "Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми", „Патопсихологія”, „Основи психоконсультації та психокорекції”, "Основи психотерапії", "Історія психології", "Філософські проблеми екології" та ін.

При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ