Шановні студенти! З метою роз’яснення системи оцінювання, яка існує в УДУ ім. Михайла Драгоманова і яка спирається на основи оцінювання контролю знань, прийнятих Болонським процесом, ми публікуємо таблицю балів із роз’ясненнями  щодо відповідності балів та набутих знань, навичок та умінь під час навчального процесу.

Таблиця балів щодо відповідності набутих знань >>

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

(підготовлена на основі "Положення про організацію освітнього процесу у Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова", затвердженого на засіданні Вченої ради УДУ імені М.П.Драгоманова від 31.10.2019)

7.3. Порядок організації підсумкового контролю знань студентів

7.3.2. Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання навчальних досягнень студента за семестр, що здійснюється у формі заліку або екзамену.

7.3.4. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня володіння студентами навчального матеріалу дисципліни за результатами виконання усіх видів навчальних завдань, що виносяться на поточний контроль, тобто – за результатами поточної успішності.

Поточна успішність з дисциплін оцінюється від 0 до 100 балів включно.

Студент одержує залік, якщо за результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість залікових балів з дисципліни.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав 60 і більше балів, проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни.

Якщо студент за результатами підсумкової атестації набрав від 0 до 34 балів, він повинен пройти повторне вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в університеті, і лише після цього перескладати підсумковий контроль на загальних підставах.

Залік оформлюється після останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі відповідно до розкладу залікової сесії.

7.3.5. Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю рівня оволодіння студентом програми навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

При підсумковому семестровому контролі у формі екзамену підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як сума результатів поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Зокрема, за виконання завдань поточного контролю студент може набрати 0-60 балів, за виконання завдань підсумкового контрою (екзамену) – 0-40 балів, так що максимальний загальний бал оцінювання складає 100 балів.

Результати поточної успішності враховуються, якщо студент набрав 35 і більше балів, в іншому разі, він не допускається до складання екзамену і має пройти повторне вивчення курсу.

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати екзамену.

Якщо студент не з’явився на екзамен або залік, у відомості обліку успішності навпроти його прізвища поряд з результатом поточної успішності в колонці «Оцінка за екзамен» робиться запис — «не з’явився».

Якщо студент не з’явився з поважної причини, він складає підсумковий семестровий контроль викладачу в порядку, визначеному деканатом факультету.

Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно склавши семестрову атестацію до початку наступного навчального семестру у визначені деканом факультету терміни. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни.

7.6. Академічна заборгованість

Академічна заборгованість (академзаборгованість) − заборгованість, що виникає у студентів внаслідок незадовільних результатів поточного або підсумкового оцінювання, через низький рівень знань, недбайливе ставлення до навчання, пропуски занять без поважних причин.

Студент, який має більше 2-х академзаборгованостей відраховується з університету.

Студент, який має 1-2 академзаборгованості може ліквідувати їх до початку наступного навчального семестру у визначені деканом факультету терміни.

У разі, якщо студент не з’явився для ліквідації академічної заборгованості у визначені деканом терміни без поважної причини, він відраховується з Університету.

ТАБЛИЦЯ переведення балів за поточні результати роботи студентів зі 100-бальної шкали в 60-бальну

Докладніше >