ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра методики навчання природничих дисциплін сьогодні є базовим
структурним підрозділом факультету, що проводить освітню, методичну та
наукову підготовку майбутніх педагогів з кількох споріднених навчальних
дисциплін психолого-педагогічного циклу.
Кафедру було створено 01 вересня 2016 року шляхом злиття кафедри
педагогіки і психології й теорії та методики навчання природничо-
географічних дисциплін та призначено завідувачем кафедри Заслуженого
працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, доцента Покась
Лілію Антонівну.
А історичний початок утворення кафедри веде з 1982 року як кафедра
теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін. Першим її завідуючим був професор О.Д. Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г. Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В. Мороз. 2010-2016 рр. - професор С.Г. Кобернік. З 2016 року і по нині кафедрою керує доцент Л.А. Покась.
За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним
центром факультету природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для закладів загальної середньої та вищої освіти.
За період своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки
вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним вимогам нової
української школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня
вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою освітнього процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекти навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного навчального часу.
Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена на розробці
актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в закладах загальної середньої освіти та методики викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти. За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом понад 2000 друкованих аркушів за що і було у 2017 році відзначено кафедру у університетському рейтингу.
Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається
шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя у процесі здобування вищої педагогічної освіти.
На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні
вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять
педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у
базових навчальних закладах. Щороку на кафедрі виконують кваліфікаційні роботи до 30 студентів. Усі вони високо оцінені профільними атестаційними комісіями й більшість результатів досліджень упроваджено в практику навчальної діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.
В 1997 року на кафедрі функціонувала аспірантура за спеціальністю
13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія, біологія, географії. За час
існування кафедри викладачами підготовлено і захищено понад 8
кандидатських та 2 докторські дисертації.
На базі кафедри у 2016/2017 н.р. для сприяння підвищення якості
підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів та аспірантів, для формування їх
професійної компетентності, конкурентоспроможності та мобільності на
ринку праці було створено навчально-наукову лабораторію інноваційних
педагогічних технологій, яка є осередком продукування передової наукової
думки та інноваційних методів дослідження.
Викладачі кафедри співпрацюють із закладами загальної середньої
освіти України, надаючи учителям науково-методичну допомогу, яка
реалізується за такими напрямами:
− авторські курси лекцій з актуальних методичних проблем;
− організація і проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних
областях України;
− участь у проведенні різних етапів Всеукраїнських шкільних
біологічних, хімічних і географічних олімпіад;
− консультації вчителям, допомога у зміцненні навчально-матеріальної
бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області;
− участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад
учителів;
− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах,
особливо серед старшокласників;
− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного
досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії;
- організація та проведення творчих зустрічей та круглих столів.
На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих учителів
випускників університету.
Тривалий час кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проекти з
Інститутом педагогіки НАПН України щодо удосконалення навчально-
методичного забезпечення шкільних курсів географії, хімії, біології та
природознавства, Національним еколого-натуралістичним центром,
Інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Києва (методист
Чанцева Н.І.), Київської області (методист Совенко В.В.), Миколаївської
області (методист Слюсар О.І.). А також з фаховими кафедрами
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. Коцюбинського, Херсонського державного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри
мають такі здобутки: почесне звання Заслуженого працівника освіти (Л.А.
Покась); почесне звання Заслуженого вчителя України (С.Г. Кобернік) звання «Відмінник освіти України» (С.Г. Кобернік, Л.А. Покась); нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

СКЛАД КАФЕДРИ

Кобернік Сергій Георгійович

Кафедра методики навчання природничих дисциплін

В.о. завідувача кафедри методики навчання природничих дисциплін. Професор кафедри методики навчання природничих дисциплін,  голова комісії з академічної етики на факультеті, відповідальний за науково-методичний семінар кафедри, керівник проблемної групи студентів «Фахова підготовка майбутніх учителів географії до організації освітнього процесу в сучасних умовах розвитку загальної середньої освіти»

Науковий ступінь. Вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Детальніше >

 

 

 

Цуруль Ольга Анатоліївна

Доцент кафедри методики навчання природничих дисциплін

Науковий ступінь. Вчене звання:

кандидат педагогічних наук, доцент.                             

e-mail: olgatsurul@ukr.net

Секретар Вченої ради факультету природничо-географічної освіти та екології

Детальніше >

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

Історія педагогіки

Методика навчання географії

Методика навчання біології

Методика навчання хімії

Методика викладання (географія, біології, хімії) у закладах вищої освіти

Сучасні педагогічні технології на уроках географії

Науковий семінар

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на е-мейл кафедри: kmnpgd1982@ukr.net

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Навчальні і наукові семінари кафедри

Наукові та навчально-методичні заходи кафедри на 1 семестр 2021/2022 н.р.

 

Освітня зустріч у форматі навчально-методичного семінару на тему: «Академічна доброчесність та бібліотека: інформаційне забезпечення молодих науковців» для магістрів першого року заочної форми навчання (23 вересня 2021 р.)    Докладніше >>

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Підвищення кваліфікації професора С.Г. Коберніка >

Підвищення кваліфікації доцента М.М. Білянської >

Підвищення кваліфікації  доцента О.А. Цуруль >

 

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальний за контакти зі стейкхолдерами Покась Лілія Антонівна, к. п. н., доц.

Стейкхолдери:

- Інститут педагогіки НАПН України

- Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

- Центральний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Києва

- Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

- Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського

- Херсонський державний університет

- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Детальніше >

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік